BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Provinciale woningbouwafspraken 900.000 woningen

27-10-2022
door Redactie
Nieuws

Alle twaalf provincies hebben met minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening provinciale woningbouwafspraken gemaakt. Per provincie is vastgelegd hoeveel nieuwe woningen er worden opgeleverd. De afspraken tellen op tot ruim 900.000 nieuwe woningen voor de periode tot en met 2030.

Twee op de drie nieuwe huizen vallen bij de woningbouwafspraken in de categorie betaalbaar. Met de provinciale woningbouwafspraken omarmen de provincies de bouw-ambities van het kabinet, die ook zijn vastgelegd in het Programma Woningbouw. “We staan voor een enorme opgave om de komende jaren in totaal 900.000 woningen te bouwen. Dit vraagt een gezamenlijke inzet – schouder aan schouder – van overheden, corporaties en marktpartijen”, aldus minister Hugo de Jonge. “Door deze afspraken gaan we met meer regie meer betaalbare woningen bouwen, want het tekort aan woningen is enorm. Alle provincies tekenen voor de taak om de komende jaren fors meer betaalbare woningen te bouwen. Provincies en gemeenten gaan de afspraken verder uitwerken in de regionale woondeals. Daarin komen de concrete locaties, doelgroepen, verdeling huur/koop en prijscategorieën. Met deze aanpak hernemen we de regie op de volkshuisvesting.”

Meer betaalbare woningen

Het doel is dat landelijk tweederde van de nieuwe woningen (600.000 tot en met 2030) betaalbaar zijn. Dit wordt bereikt door de bouw van 350.000 huur- en koopwoningen in het middensegment (40%) en 250.000 sociale huurwoningen. Hiermee wordt tevens bijgedragen aan het streven naar een aandeel van 30% sociale huur in de woningvoorraad per gemeente.

Vanaf december 2022 worden de bestuurlijke afspraken omgezet in regionale woondeals. In deze regionale woondeals wordt bijvoorbeeld vastgelegd welke locaties in samenwerking met corporaties en marktpartijen ontwikkeld worden, wat het aandeel betaalbare woningbouw is en voor welke groepen wordt gebouwd. Daarvoor worden er eind november in het bestuurlijk overleg MIRT besluiten genomen over de toekenning van financiële middelen uit het Mobiliteitsfonds voor de ontsluiting van woningbouwlocaties om daarmee versnelling van de woningbouw te realiseren.

Ook worden dan bestuurlijke afspraken gemaakt over de besteding van middelen voor de ontsluiting van de grootschalige woningbouwgebieden. Begin december volgt het besluit over de toekenning van de vierde tranche van de woningbouwimpuls.

€ 11 miljard beschikbaar

Voor het versnellen van woningbouwprojecten is € 1,5 miljard beschikbaar. Naast deze versnellingsafspraken investeert het kabinet in zeventien grootschalige woningbouwgebieden op het gebied van infrastructuur. Daarvoor is € 6 miljard beschikbaar. Ook is er de Woningbouwimpuls (€ 1,25 miljard) om goede projecten vlot te trekken. Verder is er € 380 miljoen extra beschikbaar voor de versnelling van tijdelijke huisvesting. In totaal betreft het bijna € 11 miljard voor de snelle bouw van meer woningen. Door het afschaffen van de verhuurderheffing per 1 januari 2023 komt er bij corporaties jaarlijks circa € 1,7 miljard vrij. Dit heeft geleid tot gezamenlijke afspraken waarbij woningcorporaties meer dan € 60 miljard in nieuwbouw investeren.

 

Totaal per provincie t/m 2030   Totaal per provincie t/m 2030
Zuid-Holland 235.460 Flevoland 39.193
Noord-Holland 183.600 Groningen 28.359
Noord-Brabant 130.600 Limburg 26.550
Gelderland 100.000 Friesland 17.500
Utrecht 83.500 Zeeland 16.500
Overijssel 42.300 Drenthe 13.631
Totaal 917.193 woningen