BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Nederlandse Arbeidsinspectie neemt gezond en veilig werken onder de loep

23-04-2024
door Redactie
GAzet

De Arbeidsinspectie gaat de komende tijd controleren of werkgevers in de bouw- en infrasector voldoen aan de Arbowetgeving. In het bijzonder zullen inspecteurs controleren of werkgevers in de isolatiebranche voldoen aan een aantal verplichtingen die bijdragen aan een veilige en gezonde omgeving voor werknemers.

Spuitschuim isolatie aanbrengen op een veilige manier

Pluimers Isolatie

Het is goed dat de Arbeidsinspectie de isolatiebranche onder de loep neemt.

Het doel van deze controle is ervoor te zorgen dat werknemers gezond en veilig kunnen werken. Arbozorg vormt hiervoor de basis. Jaarlijks vinden op de werkvloer vele ongevallen plaats, helaas ook met fatale afloop. Ook worden mensen ziek door hun werk. De Nederlandse Arbeidsinspectie wil dat tij keren, te beginnen door te stimuleren dat bedrijven aan de slag gaan met preventieve maatregelen.

Uit handhavingsonderzoek blijkt dat slechts een minderheid van de kleine bedrijven een RI&E/plan van aanpak heeft. Ook hebben lang niet alle werkgevers een contract met een arbodienstverlener. De Inspectie wil dat dit aantal sterk omhoog gaat, omdat veilig en gezond werken van levensbelang zijn. Vooral kleinere bedrijven met minder dan 25 werknemers hebben de basis van hun arbozorgbeleid vaak onvoldoende uitgewerkt. Ook gebeuren er in kleinere bedrijven relatief vaker ernstige ongevallen.

Isolatiebranche

In de isolatiebranche ziet de Arbeidsinspectie met name risico’s op het gebied van blootstelling aan gevaarlijke stoffen zoals isocyanaten of kwartsstof, het werken in kruipruimten, fysieke (over)belasting en (bij dakisolatie) valgevaar. Werkgevers zijn verplicht om de arbeidsrisico’s te inventariseren en maatregelen te treffen zodat werknemers gezond en veilig kunnen werken. Instrumenten zoals de arbocatalogi voor de branche kunnen u helpen om die risico’s in kaart te brengen en te beheersen.

Hoe gaat de Arbeidsinspectie controleren?

Het inspectieproject bestaat uit een aantal stappen. Werkgevers in de bouw- en infrasector ontvangen binnenkort een brief van de Inspectie waarin wordt uitgelegd aan welke verplichtingen zij moeten voldoen. Daarin staan handvatten om zaken in het bedrijf op orde te brengen. Vervolgens verzoekt de Inspectie bedrijven om diverse documenten digitaal aan te leveren. De Inspectie beoordeelt de documenten en bekijkt of wordt voldaan aan de verplichtingen uit de Arbowet.

Om welke documenten gaat het? Het betreft:

–           Risico-inventarisatie en –evaluatie;
–           Plan van aanpak om arbeidsrisico’s te beheersen;
–           Basiscontract met een arbodienst.

Werkgevers die actief met deze documenten werken, beheersen de risico’s in hun bedrijf beter. Dit heeft een positief effect op de veiligheid en gezondheid van medewerkers en leidt tot minder uitval, ongevallen en lagere kosten voor u als werkgever. Bedrijven krijgen de tijd en handvatten om zaken in orde te brengen. Wanneer zij geen RI&E, plan van aanpak en een basiscontract overleggen, legt de Inspectie een boete op.

Nog geen RI&E of plan van aanpak?

Heeft u nog geen RI&E of plan van aanpak? Neem dan contact op met uw arbodienst. U kunt uw RI&E ook zelf opstellen. Wellicht kunt u gebruikmaken van een branche RI&E voor installatie- en isolatiebedrijven, zoals de Bedrijfs-RI&E | ArboTechniek.

Meer informatie over RI&E kunt u hier vinden. Let op: het kan zijn dat uw RI&E en plan van aanpak moeten worden getoetst door een gecertificeerde kerndeskundige.

Heeft u nog geen basiscontract? Neemt u dan contact op met uw arbodienst of bedrijfsarts. Met hen kunt u deze overeenkomst afsluiten. Het is ook mogelijk dat u de dienstverlening van een arbodienst geregeld heeft via een verzuimverzekering. Raadpleeg eventueel uw betreffende verzekeringspolis of zoek contact met uw verzuimverzekeraar.