BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Klimaatadaptatie in Regeerakkoord

23-03-2022
door Redactie
Thema’s

‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’, is de titel van het Regeerakkoord van VVD, D66, CDA en Christenunie dat 15 december 2021 werd gepresenteerd. Duurzaamheid en klimaat krijgen ruim aandacht in het coalitieakkoord. Het beleid is er zelfs opgericht om in 2030 60% CO2-reductie te behalen. Dat is fors hoger dan de afspraak in de huidige Klimaatwet.

De fractievoorzitters van ChristenUnie, D66, VVD en CDA en presenteren het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Beeld: Tweede Kamer.

Tekst: ing. Frank de Groot

‘Duurzaam land’ is de titel van het hoofdstuk in het Regeerakkoord dat ingaat op klimaat en energie. Klimaatverandering is volgens de coalitiepartijen dé uitdaging voor onze generatie: ‘Goed klimaatbeleid biedt kansen om een duurzame en sterke economie op te bouwen en nieuwe banen te creëren. We maken Nederland klaar voor de toekomst – klimaatneutraal, fossielvrij en circulair – met een schone energievoorziening en groene industriepolitiek.’ De coalitiepartijen willen zich maximaal inspannen om ons land en onze planeet leefbaar en bewoonbaar te houden: ‘Daarom ook streven we de klimaatdoelstelling van maximaal 1,5 graad van het Klimaatakkoord van Parijs na en willen we biodiversiteit versterken.’

CO2-reductie

‘Nederland wil koploper in Europa zijn bij het tegengaan van de opwarming van de aarde’, lezen we in het akkoord. Om die ambitie te verwezenlijken wordt het doel voor 2030 in de Klimaatwet aangescherpt tot tenminste 55% CO2-reductie. Om dit doel ook zeker te halen, spreken de partijen af om zich in het beleid te richten op een hogere opgave, wat neerkomt op circa 60% CO2-reductie in 2030. Dat is fors hoger dan de huidige afspraak van 49% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 in de Klimaatwet.
Ook na 2030 is het volgens het akkoord nodig om ambitieus door te gaan met CO2-reductie: ‘We zetten in op een reductie van 70% in 2035 en 80% in 2040. Om dit te kunnen realiseren, treffen we in deze kabinetsperiode voorbereidingen voor het invoeren van een systeem van betalen naar gebruik in de automobiliteit in 2030 en voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Ook maken we in deze kabinetsperiode onze energie-netwerken toekomstbestendig.’

Klimaatadaptatie

Kijken we naar klimaatadaptatie dan blijkt vooral de watersnood in Limburg in de zomer van 2021 de coalitiepartijen stevig met de neus op de feiten te hebben gedrukt: klimaatverandering is hier en nu en treft ook ons eigen land. ‘Naast klimaatmitigatie moeten we daarom ook hard aan de slag met klimaatadaptatie.’
Concreet wil men extra investeren in het Deltafonds om achterstanden weg te werken en de uitvoering van het Nationale Deltaprogramma te versnellen. De coalitie werkt verder toe naar vernieuwde deltabeslissingen voor een waterveilig land met voldoende zoetwater en een toekomstbestendige inrichting. Water en bodem worden sturend bij ruimtelijke planvorming. Om die reden worden waterschappen daarbij eerder betrokken en krijgt de watertoets een dwingender karakter.
Tot slot wordt hittestress genoemd: dit vormt tijdens een warme periode een steeds groter probleem en veroorzaakt een piek in het overlijden van vaak kwetsbare mensen. ‘Om dit tegen te gaan bevorderen we het toevoegen van meer groen, water en lichte oppervlakten in dichtbebouwd gebied. Dit leidt tot meer schaduw, verdamping en reflectie.’
Opvallend is dat het Regeerakkoord niet rept over het beperken van de gevolgen van droogte. De klimaatverandering gaat namelijk gepaard met toenemende perioden van droogte en hitte in de zomerperioden. Hierdoor zullen er maatregelen genomen moeten worden om regenwater vast te houden op de plaatsen waar het valt: dat kan door hemelwaterafvoeren af te koppelen van het riool en dit regenwater in de bodem te bufferen en/of infiltreren. Aandacht voor droogte mag dus zeker niet ontbreken op de agenda’s van Rijk, provincies en gemeenten!