BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Hijskraan met werkplatform

22-03-2022
door Redactie
GAzet

In uitzonderingssituaties is het toegestaan om een hijskraan met werkplatform in te zetten voor bijvoorbeeld het saneren van asbestdaken. De voorwaarde dat dit vooraf moet worden goedgekeurd door een HVK-er (Hogere Veiligheidskundige), is per 1 januari 2022 vervallen. Dit meldt VERAS, branchevereniging voor sloopaannemers en asbestverwijderingsbedrijven.

Het opstellen van een schriftelijk werkplan is één van de voorwaarden voor de inzet van een hijskraan met werkplatform in uitzonderingssituaties (art. 7.23d, Arbobesluit). Tot 1 januari 2022 gold daarbij de verplichting dat het werkplan vooraf werd goedgekeurd door een HVK-er. VERAS heeft zich samen met collegabranches de achterliggende jaren ingezet voor het schrappen van deze bepaling. De minister van SZW heeft dit verzoek gehonoreerd en per 1 januari 2022 is deze verplichting komen te vervallen.

In het gewijzigde Arbobesluit is tevens de eis inzake de maximale windsnelheid waarbij nog gewerkt mag worden verduidelijkt, door te specificeren waar die snelheid gemeten moet worden (art. 7.23d lid 10d).

Artikel 7.23d wordt als volgt gewijzigd:
1. Het derde lid komt te luiden:
2. Het is verboden aan te vangen met de werkzaamheden, bedoeld in het tweede lid, voordat:
a. door de werkgever een schriftelijk werkplan is opgesteld, waarin ten minste is aangegeven:
1°. de onderbouwing waarom voor de moeilijk bereikbare plaatsen geen voor het vervoer van personen ontworpen geëigende arbeidsmiddelen beschikbaar zijn, dan wel dat de inzet daarvan gelet op de aanwezige omgevingsfactoren tot een onveilige situatie zal gaan leiden;
2°. de onderbouwing waarom er evenmin andere werkmethoden zijn waarmee die plaatsen veilig bereikt kunnen worden bij de aanwezige omgevingsfactoren; en
b. tevens in het werkplan is geoordeeld, uitgewerkt en vastgelegd hoe, op de locatie waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden, die werkzaamheden veilig worden verricht.
3. Het tiende lid, onderdeel d, komt te luiden:
d. de windsnelheid, gemeten aan het hoogste punt van het hijswerktuig, niet meer bedraagt dan 13,8 m/s en evenmin hoger is dan de windsnelheden die voor het hijswerktuig in normaalbedrijf toelaatbaar zijn.