BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Schoon en Emissieloos Bouwen-subsidie vertraagd

22-10-2021
door Redactie
Emissieloos

Voor het verminderen van de emissie van bouwmachines is de komende jaren 500 miljoen euro subsidie beschikbaar. Helaas wordt de planning om in september de Schoon en Emissieloos Bouwen-subsidie te ontsluiten niet gehaald. Dat heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laten weten. De complexiteit van de regeling, de demissionaire status van het kabinet en het coronavirus zijn hier volgens het ministerie van I&W debet aan.

Foto: Volvo.

Nederland moet schoner en daartoe zijn er drie akkoorden gesloten. Het Klimaatakkoord was in 2019 het eerste en richt zich op het tegengaan van de opwarming van de aarde (CO2-reductie). Het Schone Lucht Akkoord (SLA) volgde in januari 2020, werd ondertekend door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, negen provincies en 36 gemeenten en telt inmiddels meer dan vijftig deelnemers. Het SLA richt zich op verbetering van de luchtkwaliteit door verlaging van de uitstoot van stikstof en fijnstof (PM). Tot slot is er de Aanpak Stikstof, waarbij is afgesproken dat de bouwsector tot 2035 de uitstoot van NOx met zestig procent omlaag moet brengen.
Cumela (brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra) zag dat er een sterk versnipperde wet- en regelgeving dreigde te ontstaan. Daarom sprak de organisatie begin 2020 met de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken en Klimaat over de mogelijkheden om de verschillende akkoorden te bundelen in een brede regelgeving. Mede hierdoor is het samenwerkingsverband Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) ontstaan. Het doel van SEB is om een haalbare en effectieve routekaart op te stellen waarin de verduurzaming van mobiele werktuigen en bouwlogistiek tot 2030 vorm krijgt.

Subsidie

Onderdeel van het SEB is een subsidie van 500 miljoen euro voor schone machines. Deze subsidie is afkomstig uit de Aanpak Stikstof. De planning was om de routekaart én de subsidie in september 2021 gereed en beschikbaar te hebben. Dat wordt dus niet gehaald. Men verwacht nu dat de subsidieregeling in januari 2022 opengesteld wordt. Al lijkt ook dat nog behoorlijk ambitieus. De subsidie kan te zijner tijd worden aangevraagd op de website van RVO.