BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Haagse politiek klaar voor bouwopgave MKB?

22-06-2021
door Redactie
Bouweconomie

AFNL en NOA geven in de notitie ‘Mkb-aannemers staan klaar om (door) te bouwen; de Haagse politiek ook?!’ een aantal punten aan waar kansen liggen die moeten worden opgepakt, maar ook bedreigingen die moeten worden afgewend. De notitie is opgesteld met het oog op de Kabinetsformatie en is 31 mei 2021 naar formateur Mariëtte Hamer gestuurd.

‘Met het oog op het Regeerakkoord brengen wij u een aantal beleidsprioriteiten onder de aandacht en doen wij een aantal suggesties om de zo noodzakelijke bouw- en verduurzamingsopgaven van de komende jaren soepeler te laten verlopen. Het MKB in de bouw is daarbij onmisbaar’, lezen we in de begeleidende brief. ‘We hebben onze ideeën en voorstellen uitgewerkt in een notitie. Onze leden, de MKB ondernemers en hun vakmensen, dragen graag bij aan een duurzame toekomst en een brede welvaart. Dat kan alleen als zij kunnen (door)bouwen.’

Doorbouwen en stikstof aanpakken

AFNL en NOA zien kansen en bedreigingen en hopen dat de overheid meedenkt de kansen te benutten en de bedreigingen af te wenden. Mkb in bouw, afbouw en infra kunnen volgens de organisaties in en na deze coronacrisis slechts doorbouwen als de stikstofproblematiek structureel wordt opgelost en de kwaliteit van vergunningverlening verbetert. Ook het stilleggen van de bouw en infra ten gevolge van PFAS-achtige stoffen moet in de toekomst worden voorkomen. Dit geldt eveneens voor allerlei ontwerp-Aanvullingsregelingen, zoals Geluid Omgevingswet. Het opstellen van een lokale/provinciale klimaatagenda door gemeenten en provincies wordt eveneens aangeraden.

Verder moeten bouw- en infraopdrachten naar voren worden gehaald met geoormerkt geld voor lagere overheden, moet er anticyclisch beleid worden gevoerd en moet de overheid mee investeren in kopen, ontwikkelen en bouwrijp maken van grond. Tevens is er de oproep om de regeldruk te verminderen voor het mkb. Maak het ‘mkb als uitgangspunt’ voor beleid is dan ook de boodschap. Er moet ook meer regie komen op ruimtelijke ordening om de enorme bouw- en verduurzamings-opgave voor de komende jaren te kunnen ‘handelen’. Het liefst bij één toekomstig minister van VRIM (volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, infrastructuur en milieu).

Samenwerken en financiën

Andere aandachtspunten die AFNL en NOA aandragen zijn bijvoorbeeld meer ruimte voor nieuwe vormen van samenwerking tussen het bouwbedrijfsleven en overheden en hun uitvoeringsorganisaties. Beide organisaties pleiten ook voor een AanbestedingsAutoriteit die controleert, informeert en zo nodig krachtig optreedt. Want ondanks de verbeterde Aanbestedingswet en Gids Proportionaliteit blijft het marktaandeel voor het mkb bij overheidsaanbestedingen achter.

De betalingstermijnen van overheden en grote opdrachtgevers blijven ook een aandachtspunt: die moeten verder verbeteren. Het kan volgens de organisaties niet zo zijn dat mkb-aannemers ‘kredietverstrekkers’ van opdrachtgevers worden. Ander zaken die genoemd worden zijn onder meer de loondoorbetalingsplicht bij arbeidsongeschiktheid. Maar ook de verplicht te betalen transitievergoeding.

De overheid moet verder meer investeren in bouw(gerelateerde) en technische opleidingen met voldoende regionale spreiding, ook als deze kleinschalig zijn. Verbaasd en vol onbegrip zijn mkb-ondernemers tot slot op sociaal gebied geconfronteerd met de Wet Arbeidsmarkt in Balans, de Wet DBA en het wetsvoorstel Toezicht discriminatievrije werving en selectie. Regeldruk verhogend en niet werkend in de mkb-praktijk, aldus AFNL en NOA.