BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Betere aanbestedingspraktijk en klimaatadaptatie

01-12-2020
door Redactie
Nieuws

MKB INFRA lanceerde eind vorige maand tijdens haar digitale Algemene Ledenvergadering voorstellen om tot een betere aanbestedingspraktijk voor de mkb-infra bedrijven te komen en het betalingsgedrag tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te verbeteren. Deze voorstellen, gebundeld in een tweetal brochures ‘Toekomstbestendig samenwerken’ en ‘Hervorming van de huidige betalingsregeling in de infra’, werden door MKB INFRA-voorzitter Philip van Nieuwenhuizen overhandigd aan CDA-Tweede Kamerlid Hilde Palland.

Tevens opende de minister van I&W, Cora van Nieuwenhuizen, tijdens deze ledenvergadering digitaal het Gebiedsportaal Klimaatadaptatie, waarmee MKB INFRA een digitale ontsluiting van innovatieve producten en nieuwe processen op het terrein van klimaatadaptatie lanceert.
Het Gebiedsportaal Klimaatadaptatie is ontwikkeld om beter de weg te kunnen vinden in de processen en producten die worden ontwikkeld op het gebied van klimaatadaptatie en de toepassing daarvan. Het digitale Gebiedsportaal ontsluit innovatieve producten en nieuwe processen en laat de toepassing ervan zien met referentie van zowel ontwikkelaar als betrokken opdrachtgever.

binnenhof

Aanbestedingspraktijk verbeteren

De brochure Toekomstbestendig Samenwerken bevat een aantal nieuwe voorstellen om de aanbestedingspraktijd voor mkb infra-bedrijven te verbeteren en maakt de balans op van de veranderingen in de aanbestedingspraktijk in de afgelopen vijf jaar, na de door MKB INFRA in de brochure ‘Contract op maat’ gedane voorstellen. De brochue Toekomstbestendig Samenwerken werd in Den Haag door Tweede Kamerlid Hilde Palland in ontvangst genomen. MKB INFRA geeft hierin aan loten een ongewenst selectieproces te vinden en stelt voor dat iedere partij die aan de minimumeisen voldoet in principe geschikt is de opdracht uit te voeren en aan de aanbesteding mag deelnemen.

Ook werkt MKB INFRA aan een meer volwassen verhouding tussen infrabouwers en hun klanten, waarin ze samen proberen de vraag naar een uniek product zo goed mogelijk in te vullen. Daarbij betrekken ze zoveel mogelijk maatschappelijke ambities, zoals klimaatadaptatie, SROI, omgevings-management, circulariteit en emissiereductie, zonder dat de hoeveelheid product daaronder lijdt. Om de overdaad aan geëiste certificaten, zonder aanwezige kennis van welke wel en niet relevant zijn te beperken, adviseert MKB INFRA welke certificaten voor welk type werk en bij welke opdrachtgever relevant zijn.

Tendervergoeding en betalingsverkeer

Inmiddels zijn uit het in 2015 uitgebrachte ‘Contract op maat’ van MKB INFRA met verbetervoorstellen voor de aanbestedingspraktijk veel voorstellen gerealiseerd en door andere partijen onderschreven en overgenomen. Zo is het voorstel voor Tendervergoe-dingen inmiddels integraal overgenomen in de Handreiking Tenderkostenvergoeding van het ministerie van EZK. Daarnaast heeft de commissie Aanbestedingen van MKB INFRA met een drietal gemeentes – Horst aan de Maas, Enschede en Houten – een geheel nieuwe betalingsregeling uitgetest, waarmee aanmerkelijke besparingen worden bereikt op rente- en bankkosten, waardoor de opdrachtgever goedkoper uit is en de mkb-aannemer niet langer de kredietverstrekker van de opdrachtgever is. Deze betalingsregeling wordt nu verder in de praktijk uitgerold.

Prestatiemeten wordt op voorstel van MKB INFRA inmiddels niet meer gebruikt door Rijkswaterstaat als selectiemiddel, maar ingezet om de samenwerking tijdens het project te verbeteren. En er is inmiddels in samenwerking met andere organisaties een praktische handreiking voor het bepalen van gunningscriteria opgesteld (voorheen EMVI-tool), een uitwerking van het MKB INFRA-voorstel ‘EMVI, tenzij; het kan zoveel beter’.