BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Volkshuisvesting moet topprioriteit zijn

24-10-2023
door Redactie
Nieuws

De wooncrisis wordt alleen maar erger, er dreigt een infarct voor de volkshuisvesting. Het volgende kabinet moet koers houden, regie nemen en doorpakken. Dat is de dringende boodschap van brancheorganisatie Aedes aan alle politieke partijen die bezig zijn met hun verkiezingsprogramma’s.

Oproep Aedes aan volgend kabinet:

Woningcorporaties maakten eerder met het huidig kabinet afspraken over betaalbare huren, nieuwbouw, verduurzaming en leefbaarheid. Ze zijn al volop bezig die waar te maken, samen met andere partijen. De steun van een volgend kabinet blijft echter hard nodig, zo stelt Aedes in een verklaring.

Koers houden en regie nemen

Nederland kampt met een wooncrisis en er zijn extra belemmeringen opgedoemd. Woningcorporaties doen wat ze kunnen en hebben met gemeenten en provincies regiodeals gemaakt. Het is nu tijd om plannen om te zetten in uitvoering. Daarvoor is de steun van een kabinet nodig dat koers houdt, doorpakt en regie neemt. Volkshuisvesting verdient een centrale plek in het regeerakkoord.

Aedes, brancheorganisatie van woningcorporaties, heeft alle politieke partijen een position paper aangeboden met daarin verschillende voorstellen om uit de impasses op de woningmarkt te komen. De brancheorganisatie hoopt dat politieke partijen deze voorstellen een prominente plek in hun verkiezingsprogramma’s geven.

Samen aanpakken en doorpakken 

Belangrijk voorstel van Aedes aan politieke partijen is dat woningcorporaties, marktpartijen, gemeenten, provincies en Rijk nauw samenwerken aan betaalbare huren, nieuwbouw, verduurzaming en leefbare wijken met sociale en middenhuur. Met nadrukkelijke steun van een nieuw kabinet: volkshuisvesting is topprioriteit.

Om dat mogelijk te maken blijft er ook in het volgende kabinet een minister van Volkshuisvesting die actief de regie pakt. Dezeminister zet plannen om in acties en maakt een visie op ruimtelijke ordening met concrete locaties, aldus Aedes.

Zorg voor nieuwbouwlocaties

Het nieuw kabinet moet kansrijke nieuwbouwplannen ondersteunen. In iedere gemeente en ieder nieuwbouwproject moet minimaal 30 procent van de woningen een sociale huurwoning zijn. De regels voor corporaties om middenhuurwoningen te bouwen worden soepeler.

De overheid moet volgens Aedes ook zorgen voor een adequaat bestaansminimum voor iedereen met huurtoeslag voor de laagste inkomens. Woningcorporaties houden huren daarbij betaalbaar, maar huur wordt niet ingezet als koopkrachtinstrument.

Woningcorporaties werken volgens Aedes al volop aan de prestatieafspraken die ze met het huidig kabinet hebben gemaakt. Ze hebben echter op langere termijn onvoldoende middelen. Ze moeten daarom meer investeringsruimte krijgen door de winstbelasting (VpB) voor corporaties af te schaffen.

Verduurzaming woningvoorraad

Woningcorporaties lopen voorop in de verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad, aldus Aedes. Duidelijke regels met voldoende ruimte ondersteunen effectieve uitvoering van die verduurzaming.

Daarnaast moeten alle partijen op de woningmarkt samen investeren in leefbare wijken met verschillende woningen voor een gemengde bevolking. We werken samen aan wonen, zorg en welzijn, aldus Aedes. Daarbij is het belangrijk dat het kabinet de totstandkoming van woonvormen voor ouderen ondersteunt, gecombineerd met de juiste zorgvoorzieningen. Wonen, zorg en welzijn werken nauwer samen.Nederland investeert volgens de brancheorganisatie veel geld in (crisis)opvang. Dat geld kan efficiënter besteed worden als die locaties worden gebruikt voor structurele huisvesting.

Lokale oplossingen

Niet overal is een woningtekort. In sommige regio’s gaat het veel meer over leefbaarheid, behoud van voorzieningen en transitie van de woningvoorraad. Het volkshuisvestingsbeleid moet daarom ruimte bieden voor regionale aanpakken.