BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Verbouw: wanneer onder Wkb?

26-05-2023
door Redactie
Nieuws

Voor 1 juli 2023 moet er duidelijkheid zijn of verbouwactiviteiten ook per 1 januari 2024 onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) vallen, of dat er gekozen wordt voor een half jaar uitstel. Eind vorig jaar heeft de minister van BZK naar aanleiding van zorgen van de Eerste Kamer over voldoende kwaliteitsborgers toegezegd verbouw pas zes maanden na inwerkingtreding van de Wkb onder gevolgklasse 1 te laten vallen. Maar die toezegging is gedaan op het moment dat de invoering nog per 1 juli 2023 was voorzien.

Het lijkt aannemelijk om eerst met de nieuwbouw te beginnen en even te wachten met de meer complexe verbouw. Aan de andere kant is de zorg om het aantal kwaliteitsborgers afgenomen. Er zijn inmiddels 27 bedrijven geregistreerd, met nog een groot aantal in de pijplijn. En twee invoeringsmomenten leiden voor gemeenten ook tot extra werk. Nu de datum definitief 1 januari 2024 is geworden heeft minister De Jonge daarom in het debat over de Omgevingswet toegezegd nog eens met partijen te bespreken of die zes maanden nog nodig zijn.

Eerder is afgesproken dat een half jaar voor de inwerkingtreding duidelijkheid moet zijn over de wet. Dit betekent dat er uiterlijk 1 juli 2023 duidelijkheid komt vanaf welke datum de verbouwactiviteiten onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) vallen.

Reactie VNG

‘Geen enkele vorm van fasering is passend voor alle gemeenten. Daarnaast blijkt dat het merendeel van de gemeenten tegen het opknippen van gevolgklasse 1 bouwwerken is’, aldus een reactie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Om vanuit de VNG een gewogen beeld te hebben op de consequenties van de verschillende faseringsmogelijkheden wordt een klankbordgroep geraadpleegd. Mede op basis daarvan voeren de VNG en andere betrokken partijen gesprekken met het ministerie van BZK, zoals over de voorgenomen fasering van het opknippen voor de gevolgklasse 1 bouwwerken in verbouw- en nieuwbouwactiviteiten.

Verzwaring implementatieproces

De meerderheid van gemeenten ziet volgens VNG het opknippen als een verzwaring van het implementatieproces. Er zijn namelijk ingrijpende aanpassingen voor nodig; processen en systemen moeten worden aangepast, nieuwe capaciteitsinschattingen moeten worden gemaakt en het legesbeleid moet worden herzien. Deze argumenten pleiten volgens VNG voor een integrale invoering van gevolgklasse 1 per 1 januari 2024.