BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Monumenten verdienen kwaliteitsimpuls

21-06-2021
door Redactie
Duurzaamheid

Monumenten zijn van onschatbare waarde voor de leefomgeving. In de hele keten van instandhouding zitten echter kwetsbare schakels, die moeten worden versterkt. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van drie koepelorganisaties uit de restauratiebranche. Uit het onderzoek zijn zeven aanbevelingen gekomen om de kwaliteit in de hele keten te verbeteren.

Monumenten zijn uniek in uiterlijk, materiaalgebruik en toegepaste ambachten en vragen regelmatig, specialistisch, consciëntieus en kwalitatief hoogwaardig onderhoud. Eigenaren van monumenten staan bovendien voor nieuwe opgaven als verduurzaming en klimaatadaptatie. Deze opgaven vragen om specialistische oplossingen en om extra financiële middelen. Wordt er voldoende kwaliteit geleverd en beschikken alle betrokken partijen over de juiste kennis voor een verantwoorde instandhouding van onze monumenten? Door (onbewuste) ondeskundigheid gaan helaas nog te vaak monumentale waarden verloren en worden subsidies onbedoeld niet doelmatig besteed.

In de hele keten van instandhouding zitten kwetsbare schakels, die moeten worden versterkt. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van drie koepelorganisaties uit de restauratiebranche, de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR), de Vakgroep Restauratie en het GA-Platform Restauratie. Uit het onderzoek zijn zeven aanbevelingen gekomen om de kwaliteit in de hele keten te verbeteren. Deze zijn beschreven in het ‘Manifest voor een betere kwaliteitsketen voor de instandhouding van monumenten’.
De zeven aanbevelingen

  • 1.Er zijn aanzienlijke mogelijkheden tot verbetering in de voorlichting aan (met name particuliere) eigenaren van monumenten.
  • 2.Overheden (vooral gemeenten) zouden beter toegerust moeten worden om hun taken, zoals toezicht en handhaving, uit te voeren.
  • 3.De regels rond subsidies voor instandhouding moeten de flexibiliteit bieden, die nodig is tijdens restauratieprojecten.
  • 4.De grote maatschappelijke waarde van het gebouwde en groene erfgoed rechtvaardigt een structurele verhoging van de extra middelen om de kwaliteit in de keten structureel te
    verbeteren
  • 5.De Minister van OCW moet tevens de ontwikkeling en het behoud van vakmanschap bevorderen met een structurele financiële ondersteuning van restauratieonderwijs.
  • 6.De Minister van OCW wordt gevraagd om voor de instandhouding van ons erfgoed samenwerking met andere ministeries te organiseren.
  • 7.Bedrijven in de monumentensector willen betrokken worden bij het bevorderen van de kwaliteit van instandhouding van monumenten.