BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Dossier: Verkiezingen 2021

Dit wil AFNL voor de sector, dit zijn onze standpunten!

17 artikelen

Aanbestedingen volgens de Wet

De Aanbestedingswet en het uit de evaluatie daarvan voortvloeiende ‘Beter Aanbesteden’ hebben geleerd dat het aandeel mkb bij aanbestedingen nog steeds min of meer stabiel blijft, en dat de wet in dit opzicht niet aan haar doel beantwoordt.

Lees artikel

Investeer in de bouw!

Voor ons werkterrein liggen er forse uitdagingen voor Nederland. We kunnen als land de komende jaren niet zonder verbeteringen in de bouw, afbouw en infra. Als we de maatschappelijke uitdagingen het hoofd willen bieden, moeten hier stappen worden gezet.

Lees artikel

Problematiek loondoorbetaling bij ziekte nu écht oplossen voor mkb

In het Regeerakkoord Rutte III is de belofte gedaan om werkgevers tegemoet te komen in het dossier loondoorbetaling bij ziekte. In eerste instantie sprak men over het verkorten van de periode van loondoorbetaling van 2 naar 1 jaar voor bedrijven van minder dan 25 werknemers. De verantwoordelijkheid voor ziekte en arbeidsongeschiktheid drukt zwaar op het ondernemerschap in het mkb.

Lees artikel

Verlagen btw stimuleert verduurzamingsoperatie

De bouw- en afbouwsector en de hele woningmarkt gericht op verduurzamen en energie besparen zijn gebaat bij een instrument om opdrachtgevers aan te zetten tot verduurzamen, energiezuinig maken, renoveren van bestaande woningen en duurzame, circulaire of energiezuinige nieuwbouw.

Lees artikel

Makkelijk toegankelijke Innovatiegelden

De Bouwsector heeft nooit de status gekregen van Topsector, hoewel er in het kader van de Bouwagenda in lijn met de Topsectoren wel afspraken over samenwerking en (co)financiering zijn gemaakt. Voor veel mkb-aannemers blijven deze financieringsmogelijkheden echter vaak buiten beeld.

Lees artikel

Transitievergoeding beter afstemmen op mkb

De transitievergoeding in het ontslagrecht blijft voor werkgevers in het mkb in bouw, afbouw en infra als een donkere wolk boven de sector hangen. De transitievergoeding vormt een extra risico bij het in dienst nemen van medewerkers.

Lees artikel

Voorkom stilleggen bouw door nieuwe geluidsregeling

AFNL en NOA zijn positief over het feit dat er nu definitieve landelijke achtergrondwaarden voor PFAS zijn (of worden) vastgesteld. Nu deze hoger zijn dan de tijdelijke achtergrondwaarden PFAS zal dit tot enige verruiming in het grondverzet gaan zorgen. AFNL en NOA verzoeken politieke partijen te voorkomen dat soortgelijke problemen zich opnieuw gaan voordoen door duidelijke richtlijnen te stellen over de volgorde van aanpak

Lees artikel

Meer regie op ruimtelijke ordening

AFNL en NOA maken zich zorgen over de consequenties van ruimtelijke beperkingen voor de investeringsbereidheid van bijvoorbeeld beleggers, woningcorporaties en ontwikkelaars. Onduidelijkheid in de randvoorwaarden voor woningbouw levert grote vertraging op bij de ontwikkeling van nieuwe projecten en vergunningverlening.

Lees artikel

Een inclusieve samenleving

Mkb-ondernemers zijn bovengemiddeld betrokken bij hun omgeving. Ze zijn de werkgevers in de regio’s, de donateurs van lokale verenigingen en de leer-werkbedrijven voor leerlingen in hun omgeving. Dat aspect van ondernemen is moeilijk in waarde uit te drukken, maar het is van eminent belang om erbij stil te staan als het gaat om de menselijke maat.

Lees artikel

Extra instroom & promotie ambachtelijke beroepen

De bouw-, afbouw en infrasector staat voor enorme uitdagingen. Technieken en maatschappelijke opgaves veranderen, kennis en vaardigheden zijn van het grootste belang om kwaliteit en vakmanschap te blijven garanderen.

Lees artikel

Regel snel Stikstofdrempelwaarde voor de bouw

De aanpak van het stikstofprobleem moet goed worden geregeld, want het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voldeed niet. Als gevolg daarvan wees de Raad van Staten het PAS vorig jaar af, waarna de bouw tot stilstand kwam. AFNL en NOA vinden dat het kabinet meer kan doen om de uitstoot van stikstof terug te dringen.

Lees artikel

Werk met lokale en provinciale Klimaatakkoord-agenda’s

AFNL en NOA zien het klimaatakkoord als een kans voor mkb-aannemers in bouw, afbouw en infra om zich op basis van vakbekwaamheid te onderscheiden. AFNL en NOA willen vakkrachten voor de sector behouden, aantrekken en opleiden door hen perspectief op vakwerk te bieden.

Lees artikel

Duidelijkheid over wettelijke status zelfstandig ondernemerschap

De wetgeving rondom zelfstandig ondernemers (lees: ZZP-ers), blijft een groot struikelblok en heet hangijzer voor de ZZP-ers. Na het afschaffen van de VAR werd de wet DBA in het leven geroepen, waarbij opdrachtgevers niet langer op voorhand gevrijwaard waren voor mogelijke naheffingen als de ZZP-er toch geen echte ondernemer bleek te zijn.

Lees artikel

Regeldruk ontregelt mkb-ondernemers

“Ondernemers hebben ruimte nodig om te ondernemen, te innoveren en te experimenteren. Door te veel regels houden ondernemers hier minder tijd en geld voor over. Dit leidt tot onnodige irritatie, kosten of belemmeringen. Het kabinet wil de regeldruk voor ondernemers kleiner maken”, aldus de Rijksoverheid op de website onder ‘regeldruk’.

Lees artikel

Betalingstermijnen verkorten

Het betalingsgedrag van overheden en grote opdrachtgevers moet nog verder verbeteren. Helaas blijkt uit onderzoek dat mkb-aannemers nauwelijks effect merken van de wetgeving en boetes bij te lange betalingstermijnen. Het lijkt er zelfs op dat sommige opdrachtgevers hun termijnen oprekken naar de wettelijke 60 dagen. Ook blijkt de praktijk van de renteboete in de praktijk lastig.

Lees artikel

Duurzame en betaalbare nieuwbouwwoningen & Samenwerking en Bouwteams noodzaak

Volgens AFNL en NOA moeten in de komende jaren op grote schaal nieuwe wijken worden gebouwd die energieneutraal en klimaatadaptief zijn, die goed bereikbaar zijn en die voorzien zijn van veel groen en natuur. Daarnaast moet minstens 50% van alle nieuwe woningen voor de lage en middeninkomens beschikbaar komen.

Lees artikel

Het mkb als uitgangspunt voor beleid

De overheid heeft op te veel plekken nog altijd grote moeite met het maken én het uitvoeren van beleid dat werkbaar is voor mkb-ondernemers. Denk aan aanbestedingen, betalingsgedrag en innovatiebudgetten waarbij het mkb vaak het nakijken heeft.

Lees artikel