BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

€ 0,- uitvoeringskosten – deel 2

23-05-2021
door Joost Haest

In een eerdere column in Bouwbelang heb ik uitgelegd dat inschrijvers op een RAW bestek mogen inschrijven met € 0,- aan uitvoeringskosten. De RAW systematiek schrijft immers niet voor dat een inschrijver gehouden is een bedrag aan uitvoeringskosten op te nemen in de inschrijfstaat. De rechtbank in Den Haag heeft dat bevestigd in een uitspraak van 19 oktober 2016 (ECLI:NL:RBDHA:2016:13935). Maar let op: in de aanbestedingsstukken kunnen natuurlijk uitzonde ringen zijn opgenomen op deze hoofdregel die er voor zorgen dat een inschrijving met € 0,- uitvoeringskosten toch ongeldig wordt verklaard. Zo’n geval deed zich recent voor in een kwestie bij de rechtbank Maastricht van 11 februari 2021 (ECLI:NL:RBLIM:2021:1190).

In de Maastrichtse kwestie was in de aanbestedingsleidraad de navolgende bepaling opgenomen: “Voor de inschrijfstaat wordt opgemerkt dat het opnemen van een korting dan wel negatief bedrag in de staartkosten niet is toegestaan. Dus is het ook niet toe gestaan om een bedrag op te nemen in bestekspost 918870. Indien een korting en/of een negatief bedrag wordt aangetroffen wordt de betreffende inschrijving als ongeldig verklaard.” Een inschrijving waarin € 0,- aan uitvoeringskosten was opgenomen werd door de aanbestedende dienst op basis van deze bepaling ongeldig ver De gepasseerde inschrijver stelt dat uit de aanbestedingsdocumenten slechts zou blijken dat het een inschrijver niet is toegestaan een korting of een negatief bedrag op te nemen in de staartposten en dat het niet is toegestaan een bedrag in de post korting te vermelden. Door in te schrijven met € 0,- uitvoeringskosten meende de inschrijver aan deze bepaling te hebben voldaan. Maar dat standpunt wordt door de Voorzieningenrechter – terecht – niet gevolgd. Geoordeeld wordt dat elke behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijver de hiervoor geciteerde bepaling zo had moeten begrijpen dat geen lagere kosten dan de werkelijke kosten worden genoteerd bij alle staartposten (waaronder de uitvoeringskosten). Want als bij de staartposten geen kosten worden opgenomen terwijl die er in de praktijk wel kosten zijn dan wordt verkapt een korting gegeven. En dat was in de aanbestedingsleidraad nu juist niet toegestaan. Dat de inschrijver verklaard had dat er wel uitvoeringskosten waren, maar dat hij die bewust niet had afgeprijsd om zo meer kans te maken op het werk hielp hem bepaald niet.

Conclusie is dat inschrijvers bij RAW bestekken goed moeten opletten of is afgeweken van de RAW systematiek. Want als dat geval is, dan kan dat van invloed zijn op de geldigheid van een inschrijving als ingeschreven wordt met € 0,- uitvoeringskosten.