BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Bericht aan de kabinetsinformateur

23-01-2024
door Kees de Groot

De beste wensen voor dit nieuwe jaar! En dat 2024 ook weer een mooi jaar voor ondernemers in het MKB-segment van de gespecialiseerde aannemerij mag worden. Het jaar belooft nogal wat; na de verkiezingen van 22 november jl. mogen we een nieuwe regering bij de Koning op het bordes van Paleis Noordeinde tegemoet zien.

Over die verkiezingen gesproken. VERAS heeft een dag daarvoor, op 21 november, tijdens haar ledenvergadering een verkiezingsdebat gehouden met een viertal kandidaat Kamerleden van links tot rechts op het politieke spectrum. Neem vooral een kijkje op www.sloopaannemers.nl voor een impressie daarvan. Na het debat heeft één van de vier kandidaten de Kamer daadwerkelijk gehaald, maar dat neemt niet weg dat we ons als branche goed hebben kunnen laten zien aan ‘Den Haag’. En dat is hard nodig ook!

Circulaire economie

Er wordt flink gewerkt aan het bereiken van een circulaire economie, maar wij zien als sloopaannemers in de praktijk dat er echt nog wel veel te doen valt om daar te komen. Er worden mooie resultaten geboekt, maar we zien nog altijd te veel opdrachtgevers die voor de laagste prijs gaan en het met circulariteit niet zo nauw nemen. Wat we ook zien is dat er veel gepraat wordt over circulariteit – en dat moet uiteraard ook – maar dat de doeners in de branche nog te weinig credits ontvangen. Daar gaat het uiteindelijk wel om. Alleen met de handen uit de mouwen bereiken we de doelen van de circulaire economie.

Nederland heeft de ambitie om al in 2030 een (tussen) doelstelling te realiseren van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). Dat is al over zes jaar! Daarmee rust op het nieuwe kabinet een grote verantwoordelijkheid, waar we als branche graag bij helpen. VERAS heeft daarom een aantal boodschappen voor de kabinetsinformateur om mee te nemen bij de opstelling van een programma voor het nieuwe kabinet:

  • Verplicht per direct 30% hergebruikt materiaal in de bouw. Zo ontstaat een grotere markt van bouwgrondstoffen en liggen secundaire materialen korter in opslag.
  • Verbied bouw met giftige materialen (denk aan materialen als PUR, PIR, kitten, lijmen en tempex broodjes). Hiermee bouw je niet alleen een gezondere leefomgeving, maar vergroot je ook de hoeveelheid beschikbaar materiaal na recycling en hergebruik.
  • Maak producenten van nieuwe bouwmaterialen verantwoordelijk voor de afdanking ervan. Concreet betekent dit sloop & demontage opnemen in de UPV Bouwmaterialen om een betrouwbare en herkenbare norm te zetten.
  • Een verplichte uitgebreide materialeninventarisatie en vermelding van de bestemming van het gesloopte materiaal in de sloopmelding. Dit bevordert bewust slopen en nadenken over hergebruik bij alle betrokkenen in de bouwketen.
  • Maak de informatie uit de materialeninventarisatie in een zo vroeg mogelijk stadium bekend zodat de architect het te oogsten materiaal kan opnemen in het nieuwe ontwerp en materiaal feitelijk op voorhand al is herbestemd. Dit voorkomt onnodig lange opslag, storten en verbranden. Maak hierbij gebruik van de landelijke sloopcertificatieregeling.
  • Geef korting aan de aannemers op EMVI in aanbestedingen bij gebruik van ten minste 20% hergebruikt materiaal. Dit creëert een gelijk speelveld tussen traditionele en circulaire bouw.
  • Ondersteun uitbreiding van bestaande logistieke netwerken van sloopaannemers en demontagebedrijven. Vraag en aanbod in de markt gaan elkaar zo beter vinden. Dit verlaagt maatschappelijke kosten.
  • Verbouw het Besluit bouwwerken leefomgeving tot een wettelijke bepaling waar ruimte is voor circulair slopen en – bouwen. Zo bouwen we aan de regels van de toekomst.
  • Creëer in opdrachtgeverschap tijd en ruimte voor een circulair sloopplan. Die voorbereidingstijd is nodig om materialen te vinden en her te gebruiken. De sloopaannemer dient altijd vanaf het beginstadium deel te nemen aan het bouwteam.
  • Maak financiële middelen vrij voor circulariteit. Momenteel gaan miljarden naar de energietransitie en slechts enkele miljoenen naar de circulaire economie. Daar dient meer evenwicht in te komen. Een groter totaalbudget is niet nodig, wel een verschuiving naar circulariteit. Gebruik deze middelen bijvoorbeeld om een logistiek model voor vraag en aanbod van circulaire materialen te creëren en opdrachtgevers / aannemers in staat te stellen meer bouwgrondstoffen circulair in te zetten.

Kortom, circulair slopen is niet moeilijk en al helemaal geen hobbyisme. In tegendeel, het bevordert juist goed ondernemerschap in de bouw en het genereert meer banen in de maakindustrie. In de praktijk gebeurt het al en hoeft het alleen nog maar verder worden uitgerold samen de branche en de nieuwe regering.

Ik wens u veel wijsheid, gezondheid en circulariteit toe!

Kees de Groot
Voorzitter VERAS