BouwBeurs BouwBeurs

Nu in BouwBelang

Zoeken naar kansen biobased  

En verder:
+ Tweeluik sociale wetgeving 
+ Hergebruik straatklinkers 
+ Dossier: beurzen  

Motiveringsplicht bij gunnen op laagste prijs

De voorzieningenrechter in Rotterdam oordeelde in een recente uitspraak van 13 juli 2018, (ECLI:NL:RBROT:2018:7960) dat bij gunning op laagste prijs de aanbestedende dienst de inschrijfsommen van de inschrijvers niet bekend hoeft te maken. Dus ook niet die van de winnaar. En ook de rangorde waaruit blijkt op welke positie inschrijvers geƫindigd zijn, hoeft niet bekend gemaakt te worden. Deze uitspraak is juridisch gezien niet juist en verdient bepaald geen navolging.

De Voorzieningenrechter oordeelde, dat met de bekendmaking van de ‘laagste inschrijver’ ook de relevante redenen voor de gunningsbeslissing zijn medegedeeld. Daarmee is voor de overige inschrijvers immers duidelijk waarom zij niet de winnende inschrijving hebben gedaan. Daarbij werd geoordeeld dat de prijs van de winnende inschrijver bedrijfsvertrouwelijk is. 

Deze uitspraak is een slag in het gezicht van de inschrijvende partijen. Want inschrijvers willen in het kader van hun commerciële marktpositie gewoon weten hoe hun inschrijving gescoord heeft in vergelijking met de andere inschrijvers. En ook willen zij kunnen toetsen of er bij de winnaar wel sprake is van een realistische bieding. De uitspraak doet eveneens het transparantiebeginsel geweld aan. Transparantie is toch ook één van de uitgangspunten van de Marktvisie?


Op basis van de Aanbestedingswet dient de gunningsbeslissing de relevante redenen van de beslissing te bevatten. Dat wil zeggen dat de kenmerken en relatieve voordelen van de uitgekozen inschrijving bekend moeten worden gemaakt. Welnu, bij gunnen op laagste prijs kan daaraan alleen worden voldaan indien de prijs van de winnaar bekend gemaakt wordt, toch? 

En de laagste prijs zou bedrijfsvertrouwelijk zijn? Dat lijkt me niet. Als het ARW 2016 van toepassing is, geldt dat een proces verbaal moet worden verstrekt aan inschrijvers inclusief alle inschrijfsommen (vergelijk bijvoorbeeld artikel 3.35.2 sub e ARW 2016). En bij Europese aanbestedingen is de aanbestedende dienst gehouden een aankondiging van de gegunde opdracht bekend te maken inclusief de winnende inschrijfsom. Hoe kan dan geoordeeld worden dat de laagste inschrijfsom op een enkele uitzondering na bedrijfsvertrouwelijk is?


Gelukkig zijn er meerdere uitspraken van diverse rechtbanken in het land die laten zien dat de winnende inschrijving bij gunning op laagste prijs slechts controleerbaar is, indien de geoffreerde prijzen door de aanbesteder bekend worden gemaakt. Er is aldus voldoende munitie om te betogen dat de uitspraak van de voorzieningenrechter te Rotterdam simpelweg een misslag is. 


Mr. J (Joost) Haest is advocaat/partner bij Severijn Hulshof Advocaten in Den Haag. Zijn vakgebieden: Bouwrecht, Aanbestedingsrecht en Vastgoed.