Bestelauto Expo 2018 Bestelauto Expo 2018

Nu in BouwBelang

Kajsa Ollongren: 'Ambacht mag niet verloren gaan' 

En verder:
+ 10 jaar mkb-kracht van de AFNL
+ Debat kleinschalige vakopleiding
+ Toekomstbestendig door samenwerking 

Verantwoordelijkheid voor het ontwerp bij UAV-GC

Bij een geďntegreerd contract op basis van de UAV-GC, waarbij zowel het ontwerp als ook de uitvoering bij opdrachtnemer ligt, is bij velen (en toch zeker bij opdrachtgevers) de basisgedachte dat de opdrachtnemer het risico van het ontwerp overneemt. Alle ontwerprisico’s en bijbehorende risico’s zouden aldus gedragen moeten worden door opdrachtnemer. Die gedachte is evenwel strijdig met de uitgangspunten en systematiek van de UAV-GC. In een vonnis van de Raad van Arbitrage voor de bouw van 16 februari 2018, nr. 35.374 wordt de onjuistheid van die basisgedachte door arbiters fijntjes uiteengezet.

In deze kwestie was het Definitief Ontwerp afkomstig van opdrachtgever. De opdrachtnemer diende dit uit te werken tot een Uitvoeringsontwerp. In de aanbestedingsdocumenten was duidelijk aangegeven dat de verantwoordelijkheid voor het ontwerp bij de opdrachtnemer ligt, evenals de verantwoordelijkheid voor de engineering en de bouw. Opdrachtgever meende hiermee voldoende grondslag te hebben voor de stelling dat het ontwerp voor rekening en risico van opdrachtnemer was.


Arbiters volgden het standpunt van opdrachtgever niet. Arbiters oordeelden dat opdrachtgever informatie verschaft van een diepgang naar eigen keuze, waarbij opdrachtgever zelf kan kiezen voor een actievere of een passievere betrokkenheid bij het werk. Gekozen kan worden voor bijvoorbeeld alleen een programma van eisen, maar ook kan gekozen worden voor het aanleveren van een Definitief Ontwerp. Opdrachtgever is dan echter op grond van paragraaf 3 UAV-GC wél verantwoordelijk voor de informatie die opdrachtgever verstrekt – in dit geval dus het Definitief Ontwerp – en is daarmee dus ook aansprakelijk voor schade die uit fouten in het Definitief Ontwerp voortvloeit. Het is dan ook onjuist dat opdrachtnemer alle ontwerpverantwoordelijkheid en bijbehorende risico’s op zich heeft genomen. Deze uitspraak is voor opdrachtnemers erg welkom, omdat de Raad van Arbitrage in eerdere instanties ook wel eens geoordeeld heeft dat een opdrachtnemer door het ontplooien van eigen ontwerpactiviteiten het ontwerp van opdrachtgever heeft aanvaard en het risico heeft overgenomen. (Zie bijvoorbeeld nr. 35.620)


 

Een fors grotere hoeveelheid wapening kwam ook voor rekening van opdrachtgever omdat de door opdrachtgever verstrekte wapeningsindicatie in hoge mate onjuist was. En inhoudelijke bemoeienis van de architect van de opdrachtgever, waardoor feitelijk een aanvullende voorwaarde ten aanzien van de vraagspecificatie werd gecreëerd, resulteerde in toewijzing van extra kosten aan opdrachtnemer. Ook werden de (extra) kosten van opdrachtnemer toegewezen die gemaakt moesten worden door het ten onrechte niet goedkeuren van ontwerpdocumenten van opdrachtnemer, terwijl die documenten wel voldeden aan de vraagspecificatie.

 

Mr. J (Joost) Haest is advocaat/partner bij Severijn Hulshof Advocaten in Den Haag. Zijn vakgebieden: Bouwrecht, Aanbestedingsrecht en Vastgoed.