Nu in BouwBelang

Mkb bouw en infra in actie

En verder:
+ 'Groen van top tot teen'   

+ Strijd tegen wateroverlast 

+ Off-grid op Drentse zandgrond

Uw AK onder controle?

Bij de voorcalculatie van aangenomen projecten calculeert u in hoofdlijnen met drie componenten. Vanzelfsprekend de direct aan het project verbonden kosten, bestaande uit directe arbeidskosten en materiaalkosten. Deze directe kosten worden vervolgens verhoogd met een vast percentage onder de noemer AK. AK staat voor ‘algemene kosten’. Kosten die niet direct aan een specifiek project kunnen worden toegerekend.

De doelstelling is vanzelfsprekend dat de totale algemene kosten binnen de onderneming worden gedekt door de verhoging AK uit alle gezamenlijke projecten in een bepaalde periode. Ten slotte wordt nog een percentage over de totale directe kosten én de AK berekend voor de gewenste winstgevendheid en ter dekking van risico’s. 

Maar hoe weet u of het toegepaste percentage AK toereikend is? Kiest u voor een te laag percentage, dan heeft u onvoldoende dekking. Past u een te hoog percentage toe, dan loopt u projecten mis, waardoor er onvoldoende dekking is door te weinig opdrachten. In beide gevallen wordt het rendement van uw onderneming aangetast.


Algemene kosten zijn kosten die niet aan specifieke projecten kunnen worden toegerekend. Bijvoorbeeld uw huisvestingskosten, kosten voor algemene verzekeringen, verkoopkosten, afschrijvingen etc. Het is slim om uw administratie zo in te richten dat deze kosten gemakkelijk ‘zichtbaar’ te maken zijn. Het totaal van de algemene kosten moet worden gedekt door de opslag AK die u hanteert bij de calculatie van uw projecten. 


Voor de berekening van het percentage AK zijn de algemene kosten de teller en de totale omzet minus de opslag voor de winst de noemer. U zult dus een inschatting moeten maken op basis van de huidige orderportefeuille en de verwachte aanvulling hierop. De minimale omzet van een project voor dekking van de AK is de aanneemsom inclusief dit percentage AK. Het kan zijn dat deze minimale omzet een onhaalbare doelstelling blijkt. Dan heeft u maar één opdracht: de algemene kosten moeten omlaag!


 

Omdat deze kosten geen directe relatie hebben met de omvang van de bedrijfsactiviteiten, worden ze ook wel eens vaste kosten genoemd. Dit wekt de indruk dat ze nauwelijks beïnvloedbaar zijn, maar dat is zeker niet het geval. Binnen de algemene kosten zien we ook vaak verborgen kosten die wel degelijk vermijdbaar zijn. Schrap deze en stel een taakstellend budget op. Deel dit budget door uw verwachte omzet (minus winstmarge) en uw AK-percentage voor de komende periode is vastgesteld. Hoe lang deze periode is, hangt vooral af van de bestendigheid van uw omzet. In onzekere tijden is het dan ook belangrijk om deze exercitie regelmatig uit te voeren.

 

Harry Marissen AA heeft een accountantspraktijk in Groningen met meerdere bouw- en bouwgerelateerde ondernemingen als klant. Daarnaast is hij bestuurslid van SRA, de grootste koepelorganisatie van accountantskantoren in Nederland.