Nu in BouwBelang

Kasteel verliest roze kleur

En verder:
+ 'Eerst rekenen, dan knopen doorhakken'   

+ Plus-Op-de-Meter in Voorhout 

+ Slooplocatie levert bouwdelen

Calculeren in tijden prijsstijgingen

De kosten in de bouw zijn de laatste jaren sterk gestegen en het einde is nog niet in zicht. Deze stijgingen vormen een risico, waarvoor ik even uw aandacht vraag. Temeer doordat de orderportefeuilles op dit moment goed gevuld zijn, er krapte op de arbeidsmarkt bestaat, en de doorlooptijd van projecten toeneemt. In zijn column heeft mr. Haest in de vorige uitgave van BouwBelang aandacht besteed aan de juridische aspecten van prijswijziging tijdens de uitvoering van werken, waaronder de prijsherzieningsclausule. Maar eigenlijk zou je willen voorkomen dat je een beroep moet doen op dergelijke clausules. Daarom is het zorgvuldig calculeren van projecten van groot belang, vooral als een project pas na maanden of zelfs een jaar wordt opgestart.

Bouwkosten stijgen

In 2017 stegen de bouwkosten 7,5% en in 2018 kwam hier nog eens 8,5% overheen. Door aanpassing van de CAO zijn de loonkosten met ruim 5% gestegen, terwijl ook de tarieven van zzp’ers snel oplopen. Vorig jaar zijn de materiaalkosten eveneens sterk gestegen. Dit werd ook veroorzaakt door de extreem droge zomer, waardoor de transportkosten over water sterk toenamen. Maar ook zonder dit effect stijgen de materiaalkosten dankzij een toenemende vraag en langere levertijden. De verwachting is dat die stijging de komende jaren verder zal doorzetten (bron: Kenniscentrum BDB).


Faillissementen door prijsstijgingen
Door de stijging van bouwkosten zijn inmiddels meerdere bouwbedrijven failliet gegaan. Oorzaak: de aangenomen werken konden niet worden verricht tegen begrotingen die in het verleden werden opgesteld. Het is dus zaak om bij uw calculaties rekening te houden met de te verwachten prijsstijgingen.


Onderbouwing van uw voorcalculatie

Er zijn diverse gespecialiseerde bureaus die u kunnen voorzien van data om trends over de ontwikkeling van de diverse kostencomponenten in een project te verkrijgen. Ook uw toeleveranciers kunnen u hierbij ondersteunen. Sommige leveranciers zijn bereid om prijsafspraken voor de langere termijn te maken, waardoor u de risico’s kunt beperken. Daarnaast publiceert het CBS op maandbasis de inputprijsindex bouwkosten, waaruit u de historische prijsontwikkeling goed kunt aflezen. Op basis van deze data kunt u een zo’n reëel mogelijke inschatting maken van de te verwachten prijsstijging. Dit is belangrijk voor een degelijke calculatie en ook om uw kostenberekening uit te leggen aan uw opdrachtgevers. 


Voor- én nacalculatie

 

In mijn vorige column heb ik aandacht besteed aan het versterken van uw interne organisatie. In mijn praktijk zie ik helaas nog te vaak dat met name de nacalculatie en de analyse van de verschillen onvoldoende aandacht krijgen. Hierdoor wordt niet geleerd van eventuele fouten die bij voorcalculaties en de uitvoering van projecten zijn gemaakt met het risico dat fouten onopgemerkt blijven en zich herhalen. Een adequaat ingerichte projectadministratie is hiervoor vanzelfsprekend onontbeerlijk.


 

Harry Marissen AA heeft een accountantspraktijk in Groningen met meerdere bouw- en bouwgerelateerde ondernemingen als klant. Daarnaast is hij bestuurslid van SRA, de grootste koepelorganisatie van accountantskantoren in Nederland.