Nu in BouwBelang

"Diversiteit maakt werk mooi"

En verder:
+ MKB INFRA: 'betere aanbesteding   

+ Wiebes ziet kansen voor mkb 

+ Stappenplan voor lab

Brancheorganisaties

 

AVM

 In 1930 werd de Nederlandse Metselaars Patroons Bond (NMPB) opgericht als een landelijke overkoepeling van regionale, maar vaak ook plaatselijke metselaarspatroons verenigingen. Daardoor werd het de brancheorganisatie voor metselbedrijven in Nederland. Op 22 januari 1997 werd de naam gewijzigd in Aannemers Vereniging Metselwerken (AVM).
AVM heeft ten doel: het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar leden in de ruimste zin van het woord. Dit betekent dat AVM ook opkomt voor het belang van de metselbranche in het algemeen. Al blijft het belang van de leden primair staan.

 

Boorinfo

 Boorinfo is een brancheorganisatie voor betonboorbedrijven, met als doel een landelijk netwerk van samenwerkende betonboorbedrijven te realiseren. Want goede bedrijfsvoering is meer dan alleen vakmanschap. Er is ook kennis nodig van bijvoorbeeld milieu- en veiligheidsaspecten.

Boorinfo is er voor ondernemers in de betonboorbranche; voor "de kleine zelfstandige" en ook voor de grotere bedrijven. Voor iedereen geldt: samen sta je sterker dan alleen. Als brancheorganisatie streeft Boorinfo hoge kwaliteit na.

 

Bovatin

 BOVATIN staat voor Bond van Aannemers van Tegelwerken In Nederland. Deze organisatie is in 1950 opgericht. BOVATIN stelt zich kort gezegd ten doel het behartigen van de maatschappelijke, economische en technische belangen van de leden.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het naar voren brengen van de specifieke belangen van het tegelzettersbedrijf op bijvoorbeeld het terrein van veiligheid, milieu, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden bij de overheid en andere relevante organisaties. Ook wordt veel aandacht besteed aan het bevorderen van de vakbekwaamheid en economische zelfstandigheid onder andere door het (mede) organiseren van opleidingen en cursussen.

 

HHD

 De Nederlandse vereniging voor dakdekkerbedrijven hellende daken Het Hellende Dak is de landelijke behartiger voor sociaal en economische belangen.
De bij de vereniging aangesloten bedrijven zijn gespecialiseerd in het aannemen en uitvoer en van daken die worden voorzien van hellende bedekkingen. De vereniging heeft een ledenbestand van ruim 100 aangesloten dakdekkerbedrijven, waarvan het gezamenlijke marktaandeel ongeveer driekwart van het totaal van door specialisten uitgevoerde dakbedekkingen bedraagt.

 

MKB Bouw

 MKB Bouw is een brancheorganisatie voor MKB ondernemers in de bouwnijverheid.

MKB Bouw richt zich uitsluitend op de ondernemer in het midden- en kleinbedrijf, die voor eigen rekening en risico het bedrijf voert. Deze ondernemer ervaart direct de gevolgen van allerlei maatregelen op het gebied van wet- en regelgeving in zijn portemonnee.

De belangen van de MKB ondernemer staan centraal in dienstverlening en belangenbehartiging.

 

MKB INFRA

 MKB INFRA is een brancheorganisatie voor MKB ondernemers. De vereniging stelt zich ten doel om de MKB-Infrabedrijven hun belangrijke economische waarde voor de samenleving ook in de toekomst te kunnen laten waarmaken.

De vereniging richt zich met haar specifieke belangenbehartiging ten behoeve van MKB-Infrabedrijven onder andere op: het faciliteren van een eigen herkenbaar platform voor MKB Infrabedrijven, het bevorderen van transparantie en uniformiteit op het gebied van economische en technische selectiecriteria en het bevorderen dat MKB Infrabedrijven betrokken worden bij overleg en consultaties bij de totstandkoming van de regelgeving en de implementatie daarvan.

 

NVBU

 De Noordelijke Vereniging Burgerlijke en Utiliteitsbouw (NVBU) is een ondernemersorganisatie voor bouwbedrijven die zich rekenen tot het MKB. De NVBU is ontstaan in Drenthe/Noord-West Overijssel als organisatie van bouwbedrijven die zich willen doen vertegenwoordigen op gemeentelijk en op provinciaal niveau. Zo wordt overleg gevoerd met vertegenwoordigers van provincie en gemeenten in het werkgebied van de NVBU, evenals met diverse andere overheids- en semi-overheidsinstellingen, bijvoorbeeld op het gebied van milieu en opleidingen.

De NVBU is opgericht met als centrale doelstelling belangenbehartiging, informatievoorziening en vertegenwoordiging van bouwbedrijven die actief zijn op het vlak van de burgerlijke en utiliteitsbouw.

 

VKL

 Kalkzandsteenlijmwerk is sinds haar introductie uitgegroeid tot één van de belangrijkste onderdelen van het ruwbouwproces. In bijna zeventig procent van alle nieuwbouwwoningen wordt kalkzandsteen lijmwerk toegepast, terwijl ook de utiliteitsbouw niet achterblijft. Het succes van gelijmde kalkzandsteen heeft een enorme groei van het aantal lijmbedrijven met zich meegebracht. En omdat groei geen wildgroei moet worden is in 1997 de Vereniging van Kalkzandsteen Lijmbedrijven (VKL) opgericht.

VKL is de brancheorganisatie / vereniging van bedrijven die gespecialiseerd zijn in het aanbrengen van kalkzandsteenlijmwerk. VKL bewaakt en behartigt de belangen en kwaliteit van bedrijven die kalkzandsteenblokken en -elementen verlijmen.

 

 VMS

De Vereniging Modern Straatwerk (VMS) is hét platform voor alle partners in de keten en staat voor maatschappelijk verantwoord straatwerk.
De VMS heeft als opdracht te werken aan een moderne en gezonde bestratingbranche, waarin professionals op basis van wederzijds respect samenwerken aan een duurzaam product met een minimaal beslag op grondstoffen en middelen.

 

 VNV

Opereren in de complexe, steeds veranderende bouwwereld gaat beter indien er wordt samengewerkt. Samenwerken doen de voegbedrijven in de Vereniging Nederlandse Voegbedrijven (VNV).

De VNV maakt zich sterk voor de kwaliteit van voegwerk, duidelijke juridische positie van haar leden ten opzichte van opdrachtgevers en een goede en gedegen opleiding.

 

VERAS

 VERAS (Vereniging voor aannemers in de sloop) is dé belangenvereniging voor sloopaannemers in Nederland. VERAS telt ruim 80 leden en is daarmee representatief voor de sloopsector. VERAS staat voor een praktijkgerichte belangenbehartiging van de sloopsector en een servicegerichte opstelling richting de leden.

Hoofddoelstellingen van VERAS zijn het behartigen van de belangen van de leden, het bevorderen van het kwaliteitsniveau van de sloopbranche en informatievoorziening en serviceverlening aan de leden. De vereniging is nauw betrokken bij de (verdere) ontwikkeling van normen en richtlijnen voor de sloopsector, ontwikkeling van specifieke cursussen voor de sloopsector en de examinering en erkenning hiervan. Ook participeert de VERAS in voor de sloopsector relevante werkgroepen, commissies en colleges.

 

VSB

 De doelstelling van de VSB - Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingsbedrijven - is het verbeteren van de algehele maatschappelijke erkenning van het vakgebied "Werken op hoogte".

VSB verenigt steigerbouwbedrijven of afdelingen van multidisciplinaire bedrijven die actief zijn in de bouw en industrie en in hoofdzaak gebruik maken van stalen steigers. Tot de werkzaamheden van deze bedrijven en afdelingen behoren de productie, de projectmatige montage/bouw en demontage van steigers door eigen personeel, het projectmatig verhuren of het verkopen van steigers.

 

VWN

 VWN is een landelijk opererende vereniging voor betonstaalverwerkende bedrijven, waarbij het behartigen van de sociaal economische belangen speerpunt is. Om het belang en de kennis over wapeningsstaal nadrukkelijk onder de aandacht te brengen verbindt de Vereniging Wapeningsstaal Nederland al het goede dat in de loop der jaren is ontstaan: Aandacht voor techniek en innovatie, promotie van de sector, sociaal-economische belangenbehartiging en vier secties: Wapenings- en prefabcentrales, Vlechtbedrijven, Producenten en Toelevering, engineering en overige.

 

Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra is een landelijke koepel van brancheorganisaties die samen ruim 1.800 bedrijven vertegenwoordigen, met een totale omzet van 3,6 miljard euro en een arbeidsvolume van 40.000 werkzame personen. Momenteel zijn er dertien ondernemersorganisaties aangesloten.


LINKS