Kingspan Unidek Kingspan Unidek

Nu in BouwBelang

Mona Keijzer: 'Mkb First' 

En verder:
+ Afwisseling boeit Dennis
+ Corporatie werkt graag met mkb
+ Kruiwagen met hulpmotor 

Op de bres voor belang van mkb-bouwer

Bijna dertig jaar bestuurlijke ervaring in de bouwsector. Weinigen kunnen dat Henk Klein Poelhuis nazeggen. Een gedreven bestuurder die via de brancheorganisaties het lot van de (gespecialiseerde) mkb-aannemer wil verbeteren.

Henk Klein Poelhuis is een voorzitter met een lange staat van dienst (zie kader). Als je zolang op de bres hebt gestaan voor de belangen van de (gespecialiseerde) aannemers, dan moet er toch ergens een kern zijn van waaruit je de motivatie put. Wat is dat geweest voor Henk?
“Toen ik zelf nog een bedrijf had, kon ik me mateloos ergeren aan het ongelijke speelveld voor de mkb-aannemer en de gespecialiseerde aannemer in het bijzonder. Als metselbedrijf voerde je in hoofdzaak werken in onderaanneming uit, zoals dat in juridische terminologie heet. Maar ik had vaak het gevoel, dat je ook in letterlijke zin onderaannemer was en min of meer vogelvrij. Eerlijke prijsvorming was ver te zoeken; leuren met de prijs was aan de orde van de dag. En zeker als het bouweconomisch wat slechter ging, werd daar op grote schaal misbruik van gemaakt. Natuurlijk is er altijd marktwerking, dat zal niet veranderen, maar de situatie van toen was buitengewoon ongezond. En verder was het mij een doorn in het oog, dat steeds meer risico’s van de collectieve lasten op het bordje van de individuele ondernemer kwam te liggen. Tegen die zaken die ik zag en zie als misstanden, wilde ik graag wat doen. De meest geëigende manier is lotgenoten te zoeken en een organisatie opbouwen die sterk genoeg is om veranderingen teweeg te brengen. Hoe groter, hoe meer invloed je kunt uitoefenen. Het begon bij mij met de NMPB, de Nederlandse Metselaars Patroons Bond, later de AVM. En via de koepel Conga (Confederatie Gespecialiseerde Aannemers) eindigde dat met het voorzitterschap van de AFNL, de koepel voor mkb-ondernemers in bouw en infra. Met de Aannemersfederatie hebben we toch weten te bereiken, wat mij aanvankelijk voor ogen stond.
Je werkt in federatief verband samen, als je elkaar vindt op een gemeenschappelijke noemer. Altijd met behoud van de identiteit van de eigen branchevereniging. Dat is ook een heel belangrijk uitgangspunt geweest bij de totstandkoming van de Aannemersfederatie in 2008. Het is een koepel van mkb-bouwers, voor mkb-bouwers.”

Vele goede herinneringen
Er is hard gewerkt, stevig gelobbyd en actiegevoerd waar dat noodzakelijk was. Wat is de scheidende voorzitter het meest bijgebleven? 
“Er is veel waar ik goede herinneringen aan heb. Het oprichtingscongres waar de toenmalige minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven, die ondanks tegenwerking, toch aanwezig was om het woord te voeren. Fantastisch. Mede dankzij de uitstekende contacten die onze directeur Wim van der Maas in politiek Den Haag had vanuit zijn vorige functie als directeur van MKB Nederland, hebben we daar een stevig netwerk kunnen opbouwen. Ik herinner me de vele overlegmomenten met Kamercommissies en de fracties van de politieke partijen. 
Amper was de federatie opgericht of we belandden in een diepe crisis die voortduurde tot begin 2016. In die moeilijke periode waarin vele bedrijven zijn weggevallen, heeft de koepel zijn bestaansrecht meer dan bewezen. We zijn met onze nota Bouwalarm onder de arm naar Den Haag gegaan. Speerpunten: deeltijd WW, laag btw-tarief voor renovatiewerken, naar voren halen van geplande overheidswerken, aanpakken van schijnzelfstandigheid, tegengaan van clusteren van infrawerken, banken die moeilijk deden over het verstrekken van kredieten… Al die punten hebben we aangekaart. Niet zelden hebben onze inspanning tot maatregelen geleid. 
Met heel veel plezier denk ik ook terug aan de AFNL Verkiezingstour in 2012. In de aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn we met busjes het land doorgetrokken om parlementariërs te bezoeken om hen onze centrale boodschap ‘Mkb-ondernemers willen bouwen’ op het hart te drukken. 
Ons jongste succes, de MKB Toets, is voor mij wel de kroon op onze inspanningen voor de mkb-bouwers. Alle relevante wetgeving wordt met terugwerkende kracht beoordeeld op de gevolgen die ze hebben voor de mkb-praktijk. De uitwerking moet nog gebeuren en ook daarbij is het zaak de vinger aan de pols te houden.”

Mkb-collectiviteit
Ook voor de toekomst vindt Henk Klein Poelhuis het onderhouden van goede contacten met de politieke beleidsmakers de belangrijkste opdracht voor de federatie, want daarin komt het gemeenschappelijk mkb-belang samen. Daarbij horen ook tijdelijke en meer langdurige coalities met andere brancheorganisaties. Een goed voorbeeld is de samenwerking met de NOA. Met deze organisatie deelt de AFNL de huisvesting en is men schouder aan schouder opgetrokken om de twee jaar doorbetaling bij ziekte, het ontslagrecht en de onhandelbaarheid van de modeloverkomsten met zzp’ers aanhangig te maken.
“Verder blijven opleiding van jonge vaklieden dan wel zij-instromers en de bouwcao-onderhandelingen belangrijke zaken waarop de aangesloten brancheverenigingen elkaar kunnen vinden. Zeg maar alles waar een zekere mkb-collectiviteit aan kleeft, behoort tot het takenpakket van onze koepel.”

Overdragen en afronden
De komende twee jaren zal Henk nog enkele bestuurlijke taken blijven uitvoeren. Enerzijds om ze over te dragen aan de nieuwe voorzitter die tijdens de eerstvolgende jaarvergadering in april wordt gekozen en anderzijds om een periode af te ronden zoals zijn zetel in het pensioenfondsoverleg. Daar staat een ingrijpende verandering op stapel. Zodra die veranderingen ingaan zal zijn opvolger het stokje overnemen. Over opvolging gesproken, wat moet volgens Henk het profiel zijn van een volgende voorzitter?
“Ik ga daar niet over, maar ik kan me niet anders voorstellen dan dat het weer een ondernemer zal zijn. Of iemand die ondernemer geweest is. Het moet in ieder geval iemand zijn die zijn handen vrij heeft, want het voorzitterschap is meer dan een dagtaak.”


Bestuurlijke loopbaan
Na meerdere plaatselijke en regionale bestuurlijke activiteiten kwam Henk Klein Poelhuis in 1991 in het hoofdbestuur van de NMPB (de voorloper van de AVM). Die functie bekleedde hij tot 2005. Toen werd hij voorzitter van de AVM. Van 1999 tot 2008 zat hij op diverse functies in het bestuur van Conga; na het plotselinge overlijden van Arnold Blonk in 2007 als plaatsvervangende voorzitter. Vanaf 2004 tot op heden was zijn kenmerkende stemgeluid te horen in diverse besturen en commissies die de bouwsector rijk is, zoals bpf BOUW.
In 2008, om precies te zijn op 22 januari werd hij voorzitter van de AFNL. Formeel is de AFNL opgericht op 18 juli 2008.