Forse plus woningbouwopgave door immigratie

Om in de door het CBS geschetste demografische ramingen te kunnen voorzien, moeten in de periode 2020-2024 95.000 woningen per jaar gebouwd worden. Gemiddeld over de periode 2020 tot 2035 gaat het volgens het EIB om een opgave van 75.000 woningen per jaar. De kern van deze uitbreidingsvraag zit in de private sector, terwijl de vervangingsvraag vooral bij de corporaties zit.

De belangrijkste belemmeringen voor het realiseren van de uitbreidingsvraag zitten bij de ruimtelijke ordening en andere regelgeving die aangrijpt op de nieuwbouw van woningen. De corporaties lijken daarentegen financieel gezond en in staat om een ambitieuze woonagenda te kunnen realiseren. Dit concludeert het EIB in de studie 'Woningbouwopgave tot 2035 en de investeringscapaciteit van corporaties'. 


80.000 huishoudens per jaar

De verwachte groei van het aantal huishoudens is door het CBS recent fors naar boven bijgesteld. Hierbij neemt het aantal huishoudens in de komende kabinetsperiode met ruim 80.000 per jaar toe. De sterke huishoudensgroei die het CBS voorziet wordt volledig veroorzaakt door hoger migratie. 

De sloop-nieuwbouw stijgt de komende jaren naar verwachting ook nog licht. Hiermee zou de woningbouwopgave naar 95.000 woningen per jaar kunnen oplopen in de periode 2020-2024, een vraagontwikkeling die zich lang niet meer heeft voorgedaan op de Nederlandse woningmarkt. Ook over de gehele periode 2020 tot 2035 blijft de woningbouwopgave omvangrijk met een aantal van gemiddeld 75.000 woningen per jaar.