Mkb-aannemers moeten door kunnen bouwen

“Dankzij ondernemers kunnen we blijven investeren in de zorg en in het onderwijs.” Het waren de letterlijke woorden van premier Rutte onlangs, nadat hij met mkb’ers had gesproken over hun ervaringen tijdens de COVID-19-epidemie. Ook kamerleden en bewindspersonen weten dat: zonder ondernemers geen gezonde economie. Dat stellen AFNL en NOA in de verkiezingsnotitie 2020.

Mkb-ondernemers in bouw, afbouw en infra doen veel meer dan het runnen van een bedrijf. Ze zorgen voor werkgelegenheid, houden wijken in steden en dorpen leefbaar, innoveren en investeren in de ontwikkeling van producten, diensten en kennis. Al jaren is er sprake van positieve, veelbelovende veranderingen in het landschap van de Nederlandse ondernemingen, die het belang van het mkb voor ons land onderstrepen. 


Slim beleid

Dat iedere Nederlander de kans heeft om haar of zijn creativiteit, specialistische kennis en ambitie in te zetten voor een eigen bedrijf, is iets om trots op te zijn. Juist hierdoor kunnen alle mensen het beste uit zichzelf halen. Maar we moeten ons ook realiseren dat we er met trots alleen niet zijn. Dit is zo belangrijk voor ons land dat we er alles aan moeten doen om deze mogelijkheden te behouden en liefst zelfs te versterken. En dat is niet gemakkelijk; daarvoor is slim beleid nodig dat is gebaseerd op begrip van de uitdagingen waar het mkb voor staat. De vraag die we onszelf moeten stellen is: hoe zorgen we ervoor dat drempels voor ondernemers om te kunnen doen waarin zij goed zijn, zo laag mogelijk zijn? Met andere woorden: hoe zorgen we voor een excellent ondernemersklimaat waarin juist die creatieve mkb’er zijn werk kan doen!


Bouw, afbouw en infra

Voor het werkterrein van AFNL en NOA liggen er forse uitdagingen voor Nederland. ‘Daarbij kunnen we niet zonder verbeteringen in de bouw, afbouw en infra. Als we de maatschappelijke uitdagingen het hoofd willen bieden, moeten hier stappen worden gezet. We hebben een gierend woningentekort dat verder dreigt op te lopen, waarvoor het kunnen blijven bouwen en het aanleggen van infrastructuur van groot belang zijn, zodat mkb in bouw, afbouw en infra niet de grootverbruikers worden van crisispakket VIER.’

AFNL en NOA zien oplossingen als de overheid: kwaliteit levert waar het gaat om vergunningverlening en maatwerk voor bouwlocaties (investeren in slimme samenwerking markt en overheid); bouw- en infraopdrachten naar voren haalt en de Rijksoverheid daarbij lagere overheden steunt met geoormerkt geld; anticyclisch beleid voert; met lagere overheden mee investeert in het kopen, ontwikkelen en bouwrijp maken van grond en een beter functionerende arbeidsmarkt bewerkstelligt (maak vast werk niet onmogelijk en pas de transitievergoeding en loondoorbetaling bij ziekte aan).


Het mkb als uitgangspunt

De overheid heeft op te veel plekken nog altijd grote moeite met het maken én het uitvoeren van beleid dat werkbaar is voor mkb-ondernemers. Denk aan aanbestedingen, betalingsgedrag en innovatiebudgetten waarbij het mkb vaak het nakijken heeft. Ook het financieringsinstrumentarium van de overheid en de steunpakketten voor ondernemers tijdens COVID-19, moeten rekening houden met de schaal van het mkb. Ook voor de vele mkb-bedrijven in de bouw en afbouw, die laatcyclisch zijn en waar de klap van de epidemie pas eind 2020 en voorjaar 2021 wordt verwacht.
Oplossingen kunnen volgens AFNL en NOA worden geboden als de overheid: de MKB-Toets echt goed gaat laten werken (laat ondernemersverenigingen meedenken, maak de toets op nationaal en lokaal-niveau tot plicht, maar maak ook gebruik van de punten die naar voren komen en maak ieder jaar een overzicht van de geleerde lessen); zorgt voor een aanbestedingsautoriteit; de positie van het mkb rond betalingsgedrag in de keten versterkt; de regeldruk laat afnemen in plaats van toenemen en op basis van evidence-based beleid wordt gezorgd voor duurzame mogelijkheden voor het mkb om te kunnen innoveren met hulp van overheidsbudgetten. 

Wat AFNL en NOA in de notitie van de politieke partijen en het kabinet vragen is uitvoerbaar beleid dat werkbaar is voor het mkb en specifiek voor het mkb in bouw, afbouw en infra. Daarbij onderscheiden de opstellers van de notitie een aantal hoofdzaken, zoals economische en fiscale zaken, ruimte, klimaat, woon-, bouw- en infrastructurele zaken, onderwijs- en instroomzaken en sociale zaken. Hoofdpunten notitie AFNL/NOA

Economische en fiscale zaken

 • AanbestedingsAutoriteit moet zorgen voor aanbestedingen volgens de wet
 • Betalingstermijnen verkorten
 • Verlagen Btw stimuleert verduurzamingsoperatie
 • Makkelijk toegankelijke Innovatiegelden

Ruimte, klimaat, woon-, bouw- en infrastructurele zaken  

 • Meer regie op ruimtelijke ordening
 • Werk met lokale en provinciale Klimaatakkoord-agenda’s
 • Duurzame en betaalbare nieuwbouwwoningen
 • Samenwerking en Bouwteams noodzaak
 • Regel snel Stikstofdrempelwaarde voor de bouw
 • Voorkom problemen á la PFAS
 • Voorkom stilleggen bouw door nieuwe geluidsregeling

Onderwijs- en instroomzaken

 • Extra instroom nodig in de toekomst
 • Ambachtelijke beroepen promoten 

Sociale Zaken

 • Loondoorbetalingsproblematiek bij ziekte nu écht oplossen voor mkb
 • Transitievergoeding beter afstemmen op mkb
 • Regeldruk ontregelt mkb-ondernemers 
 • Duidelijkheid over wettelijke status zelfstandig ondernemerschap