Nu in BouwBelang

"Kwaliteiten mkb inzetten"

En verder:
+ Demontabel en circulair beton   

+ Duurzame parel in Alkmaar 

+ "Bescherm het mkb!"

Mkb-bouw en infra laten zich gelden

AFNL en de aangesloten brancheverenigingen hebben zich, net als - en vaak samen met andere organisaties, de afgelopen maanden volop gericht op snelle terugdringing van de strenge stikstof- en PFAS-maatregelen, die de bouw en infra dreigen te verlammen. Met als (bij het ter perse gaan van deze uitgave, red.) voorlopige apotheose de manifestatie op het Malieveld eind oktober.

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra liet in september al weten erg teleurgesteld te zijn in het advies van de commissie Remkes. ‘Op dit moment liggen vele duizenden bouwprojecten – groot en klein – stil door de stikstofuitspraak van de Raad van State en steeds meer mkb-aannemers krijgen van opdrachtgevers te horen dat vergunningen niet worden verleend of ingetrokken. Zelfs voor kleinere opdrachten. Als dit lang duurt gaan mkb-aannemers die materiaal hebben ingekocht en medewerkers hebben ingepland omvallen’, zo stelde AFNL.


Noodmaatregelen

De Aannemersfederatie drong er – onder andere via brieven en gesprekken – op aan dat het kabinet snel met noodmaatregelen zou komen voor het stikstofprobleem, omdat anders van de enorme bouwopgave die moet worden uitgevoerd weinig terecht gaat komen. ‘En de stimulerende maatregelen om de woningmarkt los te krijgen die op Prinsjesdag zijn gelanceerd, zijn dan niet meer nodig. Via de koepel MKB-Nederland/VNO-NCW is door branches gezamenlijk een tienpunten prioriteitenlijst aangereikt.’

Daarnaast zal het kabinet duidelijkheid moeten verschaffen over de PFAS, PFOS en PFOA-problematiek (zgn. Zeer Zorgwekkende Stoffen). Ook daardoor stagneren opdrachten voor mkb-aannemersbedrijven in de infra, het grond- en baggerverzet en komen ondernemers in problemen.  


Voortvarend oppakken

Meest recent oproep van de gezamenlijke bouw- en infrapartners is de brief aan alle gemeentebesturen en raadsfracties. Hierin vragen AFNL, MKB INFRA, NOA, Bouwend Nederland, NVB, Neprom en de Vereniging van Waterbouwers gemeentebesturen om de 

vergunningverlening van bouw- en infrastructuurprojecten weer voortvarend op te pakken.

‘Inmiddels heeft het Adviescollege Stikstofproblematiek haar aanbevelingen gepresenteerd, en het kabinet heeft gereageerd. Eén oproep van beiden is klip en klaar: het is van groot belang dat gemeenten de beoordeling van aanvragen weer voortvarend ter hand nemen’, zo stellen de briefschrijvers. 


Depositie

Projecten waarvan blijkt – na een berekening met Aerius of een vergelijkbare rekenmethode – dat de depositie 0,00 mol/ha/jaar is kunnen op korte worden vergund. Daarvoor is namelijk geen vergunning op basis van de Wet natuurbescherming nodig.

En als er wel depositie plaats vindt, zijn er nog steeds mogelijkheden om zowel een omgevingsvergunning als een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming te verlenen. ‘Dat kan door salderen, na een ecologische voortoets, een passende beoordeling en in het uiterste geval een ADC-toets. Het is dus niet zo dat enige depositie automatisch leidt tot het niet kunnen vergunnen van een project. Wij willen u met klem oproepen om met indieners van vergunningen te zoeken naar mogelijkheden om projecten zo veel mogelijk te laten doorgaan binnen deze kaders.’


Ernst problematiek duiden

Om de Colleges van B&W en de raadsfracties te overtuigen van de ernst en actualiteit van de problemen, werd in de brief gerefereerd aan een onderzoek van Bouwend 

Nederland. ‘Uit een enquête onder ruim 800 leden blijkt dat bij hen reeds 950 projecten geraakt worden, waarvan 650 woningbouwprojecten, 175 infrastructuurprojecten en 125 utiliteitsbouwprojecten. Dat is niet alleen slecht voor de ondernemers, maar ook voor 

 

de opgave die er bestaat op het vlak van de woningnood, verbreding van wegen, de file-aanpak en het onderhoud en de veiligheid van infrastructuur. Dit leidt dan onvermijdelijk tot een nieuwe (bouw)crisis.’