Beleidagenda’s vol maatschappelijke relevantie

Het Bouw en Infra Park in Harderwijk waar ook Soma Bedrijfsopleidingen is gevestigd, was het decor van de onlangs gehouden algemene ledenvergadering van MKB INFRA. Gemeenschappelijke deler van branchevereniging en opleidingscentrum zijn de beleidsthema’s die er in deze tijd toe doen. Innovatie, klimaat, digitalisering, samenwerking en de aanwas van vaklieden.

De algemene ledenvergadering van MKB Infra is altijd een moment van even bijpraten. Wat hebben we gedaan en wat gaan we doen? Dat staat garant voor een overvolle agenda, want de diverse commissies verzetten altijd veel werk ondanks de beperkte tijd van de betrokken ondernemers. De resultaten zijn er dan ook naar. 

Behalve de activiteiten die al beschreven zijn in het andere artikel op deze MKB Infrapagina’s – de Aanbestedingsaward (17 januari!), de succesvolle inbreng bij de Handreiking Tenderkostenvergoeding en (in GWW Totaal van enkele maande geleden) de workshops Duurzame Inzetbaarheid (zie ook website van de brancheorganisatie) – zijn er nog vele andere wapenfeiten te melden. Neem bijvoorbeeld de gestage groei van het aantal steden waar de Open MKB-Convenanten GWW postvat. 

Groepen lokale en regionale mkb-ondernemingen gaan het gesprek aan met hun opdrachtgevers. Doel: van elkaar leren om daardoor beter de uitdagingen van deze tijd aan te kunnen gaan. Ook is er een nieuwe werkgroep in het leven geroepen die de thema’s innovatie, duurzaamheid, digitalisering en samenwerking wil verbinden. Ten slotte vertegenwoordigt MKB INFRA, aldus voorzitter Philip van Nieuwenhuizen, luid en duidelijk de belangen van de middelgrote- en kleine infra-ondernemingen in vele gremia waar het over de toekomst van de gebouwde omgeving gaat. “Denk bijvoorbeeld aan de Governance Code Veiligheid in de Bouw en de Bouwagenda. De MKB Toets voor wet- en regelgeving pakken we in federatief verband via de AFNL op.”

Tijdens de vergadering bleek dat kabelschade de gemoederen bezighoudt. Eén van de ondernemers is in beroep gegaan om een veroordeling voor schade aan een leiding aan te vechten. Hij wil daar graag een principekwestie van maken. Nu hij opnieuw in het ongelijk is gesteld, ontbreken hem echter de middelen om door te gaan. Hij zoekt tips en steun bij de andere leden. Belangstellenden kunnen via het secretariaat contact opnemen. 


E-learning

Aansluitend op het vergaderdeel van de bijeenkomst die plaatsvond in een van de gebouwen van het Bouw- en Infrapark te Harderwijk, kregen de gastheren gelegenheid zich te presenteren. Koen Stephan is managing director van Soma Bedrijfsopleidingen. Hij is blij met het mkb-gehoor, want 65 procent van de leerlingen werkt of komt te werken bij een onderneming uit het midden- een kleinbedrijf. Hij praat de leden graag even bij over de ontwikkelingen aan het college. Nieuwe vormen van leren doen hun intrede. Stephan: “E-learning is inmiddels een wijdverbreide en geaccepteerde manier om leerstof eigen te maken. Vragen over interactief, tijd en plaats onafhankelijk leren krijgen we bijna dagelijks. De infrabedrijven hebben het erg druk en kunnen hun mensen overdag nauwelijks missen. Dus die zien cursussen voor bijvoorbeeld BHV of Veilig werken met asbestcementen leidingen graag verplaatst naar de avonduren of het weekend. Geen punt meer vandaag de dag. Overigens betekent de werkdruk helaas ook dat veel leerlingen voortijdig de opleiding verlaten voor een vaste aanstelling.” 


Praktisch gericht

Alle nieuwe leermiddelen ten spijt betekent leren bij Soma toch vooral doen. Dus aan de slag met machines op het uitgebreide oefenterrein, practicumlessen in de werkplaatsen en beroepspraktijkvorming bij infrawerkgevers. Zeventig procent van de leerlingen krijgt hun opleiding op locatie en de rest komt naar Harderwijk. Op het terrein ontvangt Soma jaarlijks ongeveer 1.100 BBL- en BOL-leerlingen. “Alles bij elkaar, inclusief kaderopleidingen en cursussen VCA, BHV, VIAG en KIAD, leiden we 11.000 jongeren en volwassenen op.” 

Koen Stephan wijst ook nog op het programma ‘Somaar energietransitie’. “De transitie levert veel werk op voor de branche, want netwerken vergen aanpassing en extra kabels. Binnen afzienbare tijd wordt rekening gehouden met een verdubbeling van het aantal monteurs in de ondergrondse infra.”
Ook is er een zogeheten Living Lab op het terrein, een proeftuin waar nieuwe sensor- en detectietechnieken worden beproefd en gebruikt door de leerlingen. Allemaal om graafschade aan leidingen te voorkomen. “Ook netbeheerders worden daarbij betrokken,” aldus Stephan.


O&O-fonds

De bouw- en infrabranches onderhouden via het O&O-fonds het park en de opleidingen. Dat betekent overigens niet automatisch, dat de leerlingen uitsluitend instromen bij de betalende bedrijven. Ze komen ook bij de overslag- en puinverwerkingsbedrijven terecht, terwijl deze bedrijfstakken niet meebetalen. De aanwezige ondernemers worden daar niet blij van en kunnen zich goed voorstellen dat aan deze bedrijven een rekening wordt gepresenteerd. Een van de ondernemers in de zaal: “We kunnen onze vacatures niet eens invullen door schaarste aan goed opgeleide vakmensen. En dan halen zij van ons geld opgeleide vakkrachten weg?! Dat is de wereld op zijn kop.” Voorzitter Philip van Nieuwenhuizen zal deze misstand zo spoedig mogelijk aankaarten. 


Infra Campus 

Eric Kerssies, directeur van het bouw- en infrapark, is de laatste spreker van de middag. Hij vertelt over de Infra Campus die volgend jaar geopend zal worden. De campus is ondergebracht in één van de loodsen op het terrein. Op het dak staan pv-panelen, die 25 procent van de totale energiebehoefte van het park voor hun rekening nemen. Leveranciers huren voor 2.000 euro per jaar een deel van de ruimte. Er is plaats voor zestig bedrijven, veertig hebben zich inmiddels aangemeld. Vier keer per jaar is er een evenement met alle deelnemers. Kerssies: “In principe is de campus elke werkdag geopend voor ondernemers, gemeenten en andere opdrachtgevers die zich willen laten informeren over producten en technieken. Wel verstandig een afspraak te maken om zeker te weten dat de betreffende exposant aanwezig is.”