Nu in BouwBelang

Zoeken naar kansen biobased  

En verder:
+ Tweeluik sociale wetgeving 
+ Hergebruik straatklinkers 
+ Dossier: beurzen  

AFNL en NOA willen snel meer pilots

Hoewel koepelorganisaties AFNL en NOA, verenigd in de Stichting AFNL-NOA, verheugd zijn dat er na jarenlange aandrang een MKB Toets komt, dringt de stichting aan op snelle invoering van meer pilots. In een notitie aan de Tweede Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) pleit de stichting ervoor dat ook vanuit andere ministeries pilots worden opgestart waarin in de voorfase wordt getoetst of nieuwe wetgeving in de praktijk van het mkb uitwerkt zoals was bedoeld.

‘Het was de bedoeling dat er eind 2018 met tien pilots ervaring was opgedaan en dat de MKB Toets daarna een ‘vliegende start’ zou maken. Opvallend - en anders dan verwacht - vindt AFNL-NOA het dat andere departementen het blijkbaar lastig vinden pilots aan te dragen. Dit, ondanks kamerbrede aanname van de moties Monasch en Graus in de Tweede Kamer en verankering van de MKB Toets in het Regeerakkoord. En terwijl er heel veel nieuwe wetgeving in de pijplijn zit, zijn hier dus nog grote stappen te zetten’, schrijft de stichting in de notitie.

Eerste pilot
De eerste pilot met de MKB Toets, een aanpassing van de Winkeltijdenwet, is succesvol afgerond. Mkb-ondernemers signaleerden bij het toetsen dat het probleem met de winkeltijden niet door de wet zou worden weggenomen, maar dat het probleem elders zit. Hierdoor hoeft het ministerie nu geen wetsvoorstel in te dienen en wordt hoog overschietende wetgeving voor het mkb voorkomen. 
‘Goed om te zien dat dit zo werkt. En des te meer reden om door te gaan met de door ons zo gewenste MKB Toets. En, AFNL-NOA ziet hierin vooral reden om gas te geven op meer en nieuwe pilots en met name ook van substantiëler omvang qua uitwerking en van andere departementen dan alleen EZK.’

Geen machtsmiddel
AFNL-NOA vraagt zich af of het departement van EZK bij machte is om andere departementen zo ver te krijgen voorstellen voor wetgeving aan te dragen voor de MKB Toets. ‘Wellicht is het in dit verband goed opnieuw te pleiten voor de integratietaak voor bedrijven van het departement van EZK. Voorheen had Economische Zaken die rol, maar helaas is die integratietaak voor het bedrijfsleven er niet meer en moet EZK er nu voor vechten om zaken bij andere departementen voor elkaar te krijgen. Het ministerie van EZK, die de MKB Toets moet uitvoeren van de Tweede Kamer, heeft geen machtsmiddel in welke vorm dan ook om andere ministeries zo ver te krijgen.’

Haakje met ministerraad
Ook zou er in de ministerraad een ‘haakje’ moeten zitten om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk goede wetgeving voor het mkb tot stand komt met behulp van de MKB Toets. ‘Wellicht moet de staatssecretaris hiertoe meer of andere handvatten krijgen. Ook voor andere ministeries zou het prettiger zijn dat wetgeving die goed uitwerkt voor het mkb beter is dan wetgeving die moet worden herzien omdat deze niet werkt. Dus commitment van alle departementen is cruciaal.
Bezorgd is de stichting over het gebrek aan kennis over de toekomstige regelgeving die bij verschillende departementen in wording is. Noch bij het ministerie van EZK als bij MKB-Nederland. ‘Er is weliswaar een wetgevingskalender, maar deze is volstrekt onvolledig en lang niet adequaat of vanuit politiek oogpunt bijgewerkt. Hiervoor moet een systematiek gevonden worden en hiervoor is ook kabinetsbrede steun nodig. Doordat dit niet bekend is, is het ook lastig tijdig de ondernemerspanels die moeten gaan toetsen in te vullen. Ergens zal een duidelijker coördinatiepunt toekomstige wetgeving moeten komen.’

Ondernemerspanels
En juist die ondernemerspanels zijn volgens AFNL-NOA van groot belang binnen de MKB Toets. ‘Daarom hierbij opnieuw het pleidooi om aan te haken bij de vaste ondernemerspanels van Panteia/EIM, waarin per branche/sector een groot aantal ondernemers participeert, die bereid zijn mee te denken. Door hier gebruik van te maken wordt geput uit een grotere selectie van ondernemers. Dit voorkomt dat doordat nu pas op het laatste moment een beroep wordt gedaan op branches om ondernemers aan te dragen – doordat niet bekend is welke voorstellen voor wetgeving eraan komen – voorbij wordt gegaan aan het feit dat ondernemers niet zomaar uit hun bedrijf weg kunnen om ‘even’ een stuk pre-wetgeving te toetsen.’

Adviescollege Toetsing Regeldruk
Het zou een goede zaak zijn als het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR), die ook een belangrijke rol speelt in het pre-wetgevingstraject, ministeries formeel kan aanspreken als zij zien dat er geen MKB Toets is gedaan bij relevante wetgevingstrajecten. ATR zou in die zin ook de representativiteit van de ondernemersgroep kunnen beoordelen die de MKB Toets heeft uitgevoerd, zodat duidelijk is dat het echt gaat om de mkb-ondernemers die door de nieuwe wet worden geraakt en niet om de ondernemers die ‘verdienen’ aan de wet.
Merkwaardig noemt de stichting het gegeven dat het ministerie van EZK in de programmabrief ‘Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening 2018 – 2021’ niet doortikt met een stevige aanpak op regelgeving, zowel in algemene zin als via de MKB Toets. ‘De aanzet van de brief van EZK stemt ons hoopvol, maar de uitwerking zal snel moeten volgen.’