BouwBeurs BouwBeurs

MKB INFRA pleit voor AanbestedingsAutoriteit

MKB INFRA wil dat de overheid een AanbestedingsAutoriteit instelt die fungeert als klachtenloket voor niet goed lopende aanbestedingen en die aanbestedingsprocedures controleert. Dit pleidooi van MKB INFRA komt voort uit het feit dat anderhalf jaar na de evaluatie van de Aanbestedingswet en ruim een half jaar na presentatie van Beter Aanbesteden, nog geen concrete stappen zijn gezet om tot een betere uitvoering van de Aanbestedingswet door opdrachtgevers te komen.

 Nu ook nog de aanjager Beter Aanbesteden bij EZ is vertrokken en er geen zicht is op een goede opvolger, vindt MKB INFRA dat de overheid op een andere manier tot actie moet overgaan. Het mkb in bouw en infra loopt op dit moment opdrachten mis doordat het zo gewenste gelijke speelveld bij aanbestedingen in de toepassing van de wet de mist in gaat.
MKB-ondernemers in de gww-sector verenigd in MKB INFRA lopen aan tegen een groot aantal problemen bij de toepassing van de Aanbestedingswet. Zo worden te hoge of disproportionele eisen en criteria gesteld die het mkb benadelen en zo het gelijke speelveld omver helpen. Ook worden werkzaamheden weer onnodig geclusterd en gestapeld, zodat mkb-bedrijven het nakijken hebben. En bij de toepassing van emvi worden de meest eigenaardige criteria gehanteerd, waardoor objectiviteit en proportionaliteit geheel uit het oog raken, een gebrek aan transparantie en kennisuitwisseling ontstaat en tenderkosten de pan uit rijzen. Niet voor niets blijft het mkb in de infrasector achter als het gaat om rendementen uit overheidsopdrachten.

Faire kansen garanderen

Om dit tij te keren wil MKB INFRA een AanbestedingsAutoriteit die kan ingrijpen door aanbestedingsprocedures die niet goed verlopen te annuleren. De wet bevat een regeling om onnodig clusteren tegen te gaan. Echter op dit moment wordt niet ingegrepen als dit verkeerd gaat en bij de civiele rechter wordt slechts marginaal getoetst; een AanbestedingsAutoriteit zou kunnen en moeten garanderen dat ook het mkb faire kansen houdt.
MKB INFRA onderschrijft ook de wettelijk vastgelegde criteria van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (emvi). Echter, er wordt te pas en te onpas afgeweken van kwaliteit als zwaarste gunningsinstrument en subjectiviteit doet zijn intrede. Ook hier zou een AanbestedingsAutoriteit kunnen waken over de naleving.

Handreiking tendenkosten
Tevens vraagt MKB INFRA zich af waar de uitwerking van de ‘Handreiking Tenderkosten vergoedingen’ blijft. Deze is toegezegd vanuit het ministerie van EZ bij de presentatie van Beter Aanbesteden. De tenderkosten zijn enorm gestegen de laatste jaren. Maar liefst 8 van de tien opdrachtnemers ziet de offertekosten stijgen, waarbij de gemiddelde stijging inmiddels zo’n 63% bedraagt. Het vergoeden van tenderkosten moet dan ook nadrukkelijk op de agenda staan, óók voor ingetrokken aanbestedingen. MKB INFRA heeft enige jaren geleden al een vaste eenduidige tabel voor vergoeding en vaste voorwaarden voor uitkering gemaakt en aangeboden aan het ministerie van EZ.