BouwBeurs BouwBeurs

Digitale uitwisseling voor betaalbare bouwopgave

In Delft is deze zomer door de bouwsector samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een intentieverklaring ondertekend. Daarin staat dat de sector een Nationaal Digitaliserings- & Informatiseringprogramma opstelt met sectorbrede afspraken over uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie.

 Dit is nodig om de grootscheepse verbouwing van Nederland betaalbaar te maken, om te komen tot een versnelde (digitale) samenhang van gebouwde objecten gedurende de totale levenscyclus en voor een circulaire bouwsector. Daarmee draagt de sector ook direct bij aan de ambities die in het Klimaatakkoord zijn opgenomen. Het Nationaal Digitaliserings- & Informatiseringprogramma is in oktober dit jaar gereed. Ook AFNL is hierbij betrokken.
Het initiatief sluit aan bij de Bouwagenda. Daarin staan de grote opgaven en doelen van de sector verwoord. Zo streeft de sector naar 100 procent energie-neutrale nieuwbouw van woningen en utiliteitsgebouwen vanaf 2020, een geheel circulaire bouwsector in 2050 en tenminste 10 procent productiviteitstijging in de bouwsector in 2025. Deze opgaven vragen om een forse investering in digitalisering en informatisering. De komende drie maanden is gewerkt aan een gezamenlijke visie, aan het vaststellen van concrete doelen en het opstellen van een langjarig programma om die doelen ook te bereiken.