Nu in BouwBelang

Jakub Keller: 'Elke dag anders' 

En verder:
+ Op weg naar circulair bouwen
+ 'Versterking restauratiesector moet' 
+ 'Jezelf steeds verbeteren' 

Benut kennis infra-mkb’ers in strijd tegen wateroverlast

Leden van de branchevereniging van MKB INFRA kwamen op 13 december voor de algemene ledenvergadering naar Veenendaal. Daar verzorgde Geert-Jan Verkade van Building Changes een toelichting op het Deltaprogramma 2018. Aansluitend is er in groepen uitvoerig gesproken over prioriteiten in de strategische beleidsagenda.

In het Deltaprogramma staan interessante dingen voor mkb-infrabedrijven, aldus Geert-Jan Verkade van Building Changes. Hij gaf een toelichting op het programma, dat een concrete aanpak van de gevolgen van klimaatverandering en bodemdaling beschrijft op drie terreinen: de waterveiligheid, de zoetwaterbeschikbaarheid en een waterrobuuste ruimtelijke inrichting.

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Het Deltaprogramma is op Prinsjesdag 2017 uitgebreid met het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie: een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk om wateroverlast als gevolg van extreme regenval, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen versneld en doelgericht aan te pakken. Dit alles overigens wel in de wetenschap dat wateroverlast niet uit te sluiten is. Daarom moet de nadruk komen te liggen bij beperking van de schade door wateroverlast en bewustwording van een goede omgang met wateroverlast en in mindere mate bij het voorkomen van wateroverlast. Uiteindelijk doel: Nederland is in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust.

Gemeenteraadsverkiezingen

In de aanloop naar de verkiezingen doet MKB INFRA een appèl op de gemeenten: benut de kennis van mkb-bedrijven en laat ze vandaag nog meedenken over een waterrobuuste inrichting van Nederland.

Strategische beleidsagenda

Hierna werd in groepjes gediscussieerd over de beleidsagenda voor MKB INFRA. De zes kernboodschappen die de brancheorganisatie vanaf de oprichting heeft uitgedragen, zijn nog altijd actueel en zullen niet veranderen:

● Uniforme en transparante aanbestedingsprocedures

● Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

● Groter marktaandeel van het mkb in de gww-sector en een gelijk speelveld

● Constructieve samenwerking opdrachtgever-opdrachtnemer

● Behoud van vakmanschap

● Meer invloed op arbeidsvoorwaarden/cao’s