“Kwaliteiten van mkb inzetten”

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen is van de Rotterdamse benadering: niet lullen maar poetsen. Mede daarom is ze gesteld op infra- en bouwondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf. Het heeft haar ‘pijnlijk getroffen’ dat met name dit segment te lijden heeft gehad onder de gevolgen van het stikstofbesluit en de PFAS-norm. “Maar door de jongste besluiten van het kabinet kunnen we gelukkig weer vooruit. En dat is essentieel als we onze ambities willen realiseren.”

Om maar meteen met de actualiteit te beginnen. Wat is de stand van zaken rond PAS en PFAS?

“We werken in het kabinet hard aan maatregelen waarmee we ervoor zorgen dat bouwers hun boterham kunnen blijven verdienen. We hebben de eerste stappen gezet. Met speciale wetgeving zorgen we ervoor dat er ruimte is voor belangrijke bouwprojecten. Voor de woningbouw, maar zeker ook voor de grond- weg- en waterbouw. Zoals de projecten die we uitvoeren om onze kust en dijken te versterken, wegprojecten die belangrijk zijn om de groei van het verkeer op te vangen en onderhoudsprojecten die ervoor zorgen dat onze bruggen en andere infrastructurele werken veilig blijven. 

Voor PFAS heeft minister Van Veldhoven vrijdag 29 november nieuwe maatregelen genomen die ervoor zorgen dat bouwers en baggeraars door kunnen met hun werk. Er is een ruimere norm vastgesteld en bedrijven die in de knel komen krijgen meer mogelijkheden om aan krediet te komen.”


Voorlopig kan men dus weer vooruit. Maar waarmee? Wat is in grote lijnen de visie op de ontwikkeling van de Nederlandse infrastructuur tot 2030? En wat zijn daarbij de speerpunten, uitdagingen en doelstellingen? 

“Het gaat goed in Nederland. De economie draait op volle toeren. Dat betekent ook dat het steeds drukker wordt in het verkeer. We merken het met zijn allen. Het is drukker op de weg, drukker op de perrons en drukker op het water. Die drukte brengt uitdagingen met zich mee. Er is werk aan de winkel om de groei van het verkeer op te vangen en ervoor te zorgen dat onze infrastructuur ook in de toekomst in de wereldtop blijft. Dat betekent dat we volop blijven investeren, in veiligheid en in bereikbaarheid. We gaan door met de uitbreidingen van de wegen en het spoor en met investeringen in onze waterwegen en sluizen. Ook de bestaande infrastructuur moet flink op de schop. Veel bruggen, sluizen en tunnels zijn aangelegd in de jaren vijftig en hebben een opknapbeurt nodig. Ze naderen het einde van hun levensduur en ze worden steeds zwaarder belast. 

Al snel na mijn aantreden heb ik besloten dat we hier extra aandacht aan moeten besteden. We gaan onze infrastructurele ‘babyboomers’ verjongen, vernieuwen en verduurzamen. Daarvoor heb ik veel extra geld uitgetrokken, want zonder een veilige en betrouwbare infrastructuur kan onze economie niet vooruit. We maken daarbij gebruik van de nieuwste technieken, die er bijvoorbeeld voor zorgen dat onze schippers met zo min mogelijk oponthoud door de sluizen kunnen varen. Dankzij moderne detectieapparatuur kunnen we oponthoud voorkomen, als er een storing bij een brug of tunnel dreigt. 

Verder wil ik dat de Nederlandse infrastructuur in 2030 energieneutraal is. Rijkswaterstaat is daar volop mee bezig. De Ramspolbrug bij Kampen bijvoorbeeld, die volledig in zijn eigen energie voorziet met zonnepanelen en die elektriciteit opwekt als het brugdek naar beneden gaat. 

Ten slotte moet onze infrastructuur bestand zijn tegen toenemende weersextremen zoals hevige neerslag, droogte, hitte en storm. Daarvoor hebben we het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie met afspraken om heel Nederland voor 2050 waterrobuust en klimaatbestendig in te richten.”

 

Hoe ziet u bij deze uitdagingen de rol van de infra- en bouwondernemers uit het mkb-segment?  

“Het mkb is een van de belangrijkste pijlers van de Nederlandse economie. In de bouw zijn ze een belangrijke schakel in de keten. Ik ken de mkb infra- en bouwondernemers als hardwerkend, kundig en betrokken. We hebben ze hard nodig. Bijvoorbeeld bij de grote onderhoudsopgave. Daarvoor hebben we niet alleen civieltechnische kennis nodig, maar ook specialistische kennis op het gebied van bijvoorbeeld IT en cyberveiligheid. Kennis die mkb’ers hebben, bijvoorbeeld ook als het gaat om nieuwe technieken om onderhoud op een duurzame manier uit te voeren.”  

 

Op welke wijze stimuleert u participatie van mkb-ondernemers bij de uitvoering van de grote opgaven, en hoe doet u een beroep op hun innovatieve slagkracht? 

“Rijkswaterstaat biedt als opdrachtgever ruimte om te participeren bij de uitvoering van grote opgaven. Het afgelopen jaar zijn rond het vervangings- en renovatieprogramma meerdere consultaties gehouden, waarin de markt is uitgedaagd zelf met voorstellen te komen. Rijkswaterstaat stelt zich daarbij op als ‘launching customer’. Dit betekent dat Rijkswaterstaat innovaties als eerste partij grootschalig wil toepassen om zo bedrijven de kans te geven innovaties op de markt te brengen. Deze projecten zijn ook nadrukkelijk gericht op het mkb.

Neemt overigens niet weg, dat Rijkswaterstaat grote werken integraal in de markt blijft zetten. We moeten ons belastinggeld zo efficiënt mogelijk inzetten en deze werkwijze zorgt daarvoor. Het mkb speelt overigens een belangrijke rol als partner, die in onderaanneming actief betrokken is bij de uitvoering van de grote infrastructurele werken. Zoals gezegd zijn de mkb-bedrijven bij de uitvoering onmisbaar, zeker ook vanwege hun specialistische kennis.”

 

In de beleidsagenda 2019 zijn stevige ambities geformuleerd ten aanzien van klimaatadaptatie. Zitten we op de juiste koers en worden doelstellingen gehaald?  

“We worden steeds meer geconfronteerd met de gevolgen van het veranderende klimaat, zoals hete droge zomers en wateroverlast door heftige piekbuien. Het extra geld dat de overheid vrijmaakt, moet ervoor zorgen dat er in de toekomst geen grote problemen ontstaan. Dat betekent zo snel mogelijk zoetwater vasthouden, woonwijken geschikt maken voor de plensbuien en verzilting tegengaan. Zo kun je door de juiste aanleg van straten en pleinen schade aan huizen voorkomen en is droogte tegen te gaan door het overtollig water op te slaan om het op een ander moment te kunnen inzetten.

Ik heb eind vorig jaar met de provincies, waterschappen en gemeenten afgesproken om samen 600 miljoen euro vrij te maken voor het tegengaan van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen. Hiervoor heb ik een aanpassing van de Waterwet in gang gezet, zodat er straks geld uit het Deltafonds kan worden gebruikt om projecten van andere overheden te ondersteunen.

Totdat de wetswijziging erdoor is, hebben we voor 2019 en 2020 samen 20 miljoen euro beschikbaar gesteld voor pilotprojecten van maatregelen tegen extreem weer die gemeenten en andere overheden kunnen indienen. Dit jaar hebben projecten in Limburg, Utrecht en Groningen geld gekregen. De gemeente Meerssen maakt bijvoorbeeld werk van betere afvoer van regenwater om te voorkomen dat na een heftige regenbui de modder – net als verleden jaar – door de woonkamers van vele huizen stroomt.”

 

MKB INFRA, een brancheorganisatie uit de achterban van de AFNL, is één van de partijen in de Mobiliteitsalliantie. Hoe gaat u het Deltaplan van de Mobiliteitsalliantie concretiseren?

“Ik vind het mooi dat er zo veel partijen samen met ons nadenken over de manier waarop we het land het beste in beweging kunnen houden. We zijn het erover eens dat we moeten blijven investeren in infrastructuur en ook naar nieuwe oplossingen moeten kijken. Dat doen we bijvoorbeeld met behulp van de nieuwe technologieën die automobilisten, treinreizigers, maar ook vrachtwagenchauffeurs helpen met zo min mogelijk oponthoud van A naar B te komen. Door gebruik te maken van digitale informatie krijgen automobilisten bijvoorbeeld actuele informatie over omstandigheden op de weg en kiezen reizigers via een app voor het best passende vervoermiddel om op hun bestemming te komen. De samenwerking tussen de partijen is ook goed om ervoor te zorgen dat we goederen meer over water gaan verplaatsen. En dat we kijken hoe de verschillende vormen van vervoer beter op elkaar kunnen aansluiten. Ook zijn we samen met de alliantie bezig met de uitvoering van pilots om het verkeer beter te laten doorstromen.”