Nu in BouwBelang

Kasteel verliest roze kleur

En verder:
+ 'Eerst rekenen, dan knopen doorhakken'   

+ Plus-Op-de-Meter in Voorhout 

+ Slooplocatie levert bouwdelen

‘Kijk meer naar mkb-praktijk’

De WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) komt eraan. Er liggen plannen voor de loondoorbetalingsplicht in het tweede ziektejaar op tafel. Wat moeten we aan met de AOW-gerechtigde leeftijd in de zware beroepen? Is er al duidelijkheid omtrent de positie van zzp’ers? De sociale wetgeving is in beweging. Hoe kijken de Kamerleden Corrie van Brenk (50Plus), Bart van Kent (SP), Eppo Bruins (CU) en Steven van Weyenberg (D66) ertegen aan? Twee keer een oppositiepartij en twee keer een regeringspartij.

Corrie van Brenk (50Plus) 

Loondoorbetalingsplicht  

“50Plus begrijpt dat mkb-ondernemers geen mensen in vaste dienst willen nemen, als de dreiging van twee jaar doorbetaling bij ziekte hun boven het hoofd hangt. Stel, je bent mkb-ondernemer met tien man in vaste dienst. Twee worden ernstig ziek en hebben anderhalf tot twee jaar nodig voor herstel. Al je winst kun je inleveren en als je niet failliet gaat, dan staat het bedrijf er na twee jaar behoorlijk verzwakt bij. Wij pleiten voor een collectief fonds, waarop een bedrijf in voorkomende gevallen een beroep kan doen. Hierin willen we dan variabelen aanbrengen: een staffel in tijd en naar grootte van het bedrijf. Kleine bedrijven tot bijvoorbeeld 25 werknemers kunnen na een half jaar ziekteverzuim van een werknemer al instappen en hele grote bedrijven – bij wijze van spreken vanaf 250 werknemers kunnen voor een zieke medewerker pas na anderhalf jaar een beroep doen op het fonds. Hoe de opbouw van de staffel er precies uit zou kunnen zien, is een kwestie van overleg met de marktpartijen en van rechtvaardigheid.”


AOW-leeftijd

“Ook op dit punt zijn we voorstander van een oplossing die aansluit op hoe het er in de praktijk aan toegaat. Wat zien we daar? We hebben een hele tijd de VUT-regeling gehad, waardoor de problemen waar oudere werknemers in zware beroepen mee te kampen hebben, minder zichtbaar waren. Maar die tijd ligt alweer ver achter ons. Feit is: vanaf het zestigste levensjaar houden mensen het zware werk door de bank genomen niet zolang meer vol. Een enkele uitzondering daargelaten, natuurlijk. Door slijtage ontstaan aandoeningen met een blijvend karakter. Het aantal klachten neemt toe. Daarom willen wij vasthouden aan een AOW-gerechtigde leeftijd van 65 jaar. Wie langer wil blijven werken – en dat zullen er beslist nog een flink aantal zijn – die krijgt wat ons betreft alle vrijheid om daarvoor te kiezen. Maak er een keuze van en geen plicht. 

In de vijf jaren voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd, zien we graag een beleid opgetuigd met ruimhartige regelingen voor minder werken.” 


WAB/zzp’ers

“Ook hiervoor geldt: wie regels maakt moet naar de praktijk kijken en luisteren. We hebben aan de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) gezien hoe ’t mis kan gaan als je dat achterwege laat. En nu dreigt hetzelfde te gebeuren met WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans). De maatregelen geven geen inzicht in de samenhang van het geheel en dan maak je fouten. Het hele zzp-verhaal komt bijvoorbeeld onvoldoende aan bod. Er zitten daar enkele ongerijmdheden in die je moet oplossen op een manier die ook recht doet aan ondernemers met personeel. Zorg in ieder geval voor een gelijk speelveld. Dat doe je onder meer met maatregelen die het ondernemerschap van de zzp’er bevorderen.” Eppo Bruins (ChristenUnie)

Loondoorbetalingsplicht
“We zien dat de loondoorbetalingsplicht zwaar op de maag ligt van ondernemers. We zijn er dan ook groot voorstander van om de loondoorbetalingsplicht voor werkgevers gemakkelijker, duidelijker en goedkoper te maken. Dat hebben we in het regeerakkoord ook onderstreept. We zijn blij dat er vlak voor de kerst een convenant is gesloten tussen MKB-Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland, het Verbond van Verzekeraars en minister Koolmees, met maatregelen die het voor kleine werkgevers gemakkelijker, duidelijk en goedkoper maken om loon door te betalen bij ziekte. We juichen het ook toe, dat er een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling komt van in totaal 450 miljoen euro. Hiermee moet het voor werkgevers aantrekkelijker en minder risicovol worden om mensen in vaste dienst te nemen.” 


AOW-leeftijd

“Bij het pensioenakkoord waren er ook afspraken in de maak om eerdere pensionering mogelijk te maken. Het is erg slecht nieuws dat het pensioenoverleg is geklapt. Wat ons betreft moeten partijen snel weer om tafel, zodat er alsnog goede afspraken gemaakt kunnen worden om het pensioenstelsel te verbeteren en realistische afspraken te maken over de (stijging van de) AOW-leeftijd en vroegpensioen. Overigens vinden we het minstens zo belangrijk ervoor te zorgen dat mensen gezond hun pensioen kunnen halen. Het kabinet heeft dan ook ambitieuze plannen voor een leven lang ontwikkelen: in het regeerakkoord hebben we opgenomen dat er een leeftijdsbewust personeelsbeleid nodig is, met aandacht voor scholing, zicht op minder belastend werk en kortere werktijden en specifieke voorzieningen voor ouderen in cao’s. Dit kunnen we niet zomaar vanuit de politiek regelen, want het is allereerst een zaak van werkgevers en werknemers, die in de cao hierover afspraken moeten maken.”


WAB 

“De regering zet met de WAB een aantal noodzakelijke stappen om de arbeidsmarkt meer in balans te brengen en zo een evenwichtige verhouding te zoeken tussen kansen en bescherming voor werknemers enerzijds en ruimte voor werkgevers anderzijds. Dat vinden we een goede zaak. De leden van onze fractie zien duurzame arbeidsrelaties en verbondenheid op de arbeidsmarkt als belangrijke kernwaarden. De relatie tussen werknemer en werkgever is niet iets toevalligs, en een werknemer is voor de werkgever meer dan alleen een productiemiddel. Een bedrijf of organisatie is een gemeenschap waarin samenwerking en verbondenheid essentieel is. Door de razendsnelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zien de leden van de fractie van de ChristenUnie dat deze kernwaarden onder druk kunnen komen te staan. Daarom achten we een fundamentele bezinning op de arbeidsmarkt nodig. Het is dan ook goed dat de regering een commissie heeft ingesteld die zich gaat buigen over de toekomst van de arbeidsmarkt. In de tussentijd zien we in de WAB een aantal goede maatregelen die het voor werkgevers aantrekkelijker maken om een vast contract te geven, zoals de aanpassingen in het ontslagrecht en de transitievergoeding en de WW-premiedifferentiatie. Wij gaan bij de wetsbehandeling nog wel kritisch het debat aan met de minister over de voorgestelde maatregelen en we kijken met interesse naar voorstellen voor verdere verbetering van het wetsvoorstel.”Bart van Kent, (SP)


Loondoorbetalingsplicht 

“Vier jaar geleden is de motie Roemer c.s. door een Kamermeerderheid aangenomen. Het ging om een onderzoek naar de gevolgen van de twee jaar doorbetalingsplicht bij ziekte. Onze toenmalige fractievoorzitter vertolkte met zijn motie de signalen die hij had ontvangen van mkb’ers. Kennelijk is het kwartje gevallen, want in het regeerakkoord onderkent dit kabinet de problematiek. Het wachten is nog op een passende actie van minister Wouter Koolmees. Wij vinden in ieder geval, dat het tweede jaar doorbetaling voor bedrijven met minder dan 25 werknemers collectief via het UWV geregeld zou moeten worden begeleid door een gedegen reïntegratie-aanpak. Daarmee zouden volgens ons de mkb-ondernemers het best gediend zijn.”


AOW- leeftijd 

“Wij willen dat de mensen in de zware beroepen die hun vak niet meer kunnen uitoefenen aanspraak kunnen maken op een overbruggingsvergoeding tot de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt. Wie 45 dienstjaren op de teller heeft, kan wat ons betreft gaan genieten van een welverdiend pensioen. Ons standpunt betekent automatisch, dat de boete op vroegpensioen helemaal van de baan moet. Dus niet een lagere boete waartoe het kabinet nu bereid is, maar gewoon helemaal weg.”


WAB
“De balans die Wouter Koolmees met de WAB-maatrelen denkt  aan te brengen op de arbeidsmarkt, is volgens ons ver te zoeken. Wij constateren dat de WAB van Koolmees gebaseerd is op een doorgeschoten flexibilisering en dat kan niet de bedoeling zijn, vindt de SP. Volgens ons kunnen mkb-ondernemers al helemaal niet blij zijn over dat effect. Zij hebben immers het liefst medewerkers in vaste dienst en in deze tijd van schaarste op de arbeidsmarkt is moeilijk aan vakmensen te komen. Dat wordt er niet gemakkelijker op met een verlenging van de proeftijd tot vijf maanden en voorlopige contracten tot drie jaren. Dat schrikt eerder af. Wij schatten in dat de maatregelen een averechts effect zullen hebben.” Steven van Weyenberg (D66)


Loondoorbetalingsplicht
“De arbeidsmarkt knelt voor werkgevers en werknemers. Dat is de realiteit. Veel verantwoordelijkheden voor de arbeidsrelatie liggen te eenzijdig bij werkgevers. Dat zorgt ervoor dat werkgevers soms huiverig zijn om mensen in vaste dienst te nemen. De loondoorbetaling speelt daarin zeker een rol. In het regeerakkoord is afgesproken om de loondoorbetalingsperiode voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) te verkorten van twee naar één jaar, zodat het mkb weer meer personeel in (vaste) dienst durft te nemen. De collectieve kosten van het tweede jaar zouden dan worden gedekt met een uniforme premie voor dezelfde kleine werkgevers.   

Daarbij is ook het volgende afgesproken: als de financiële last verder kan worden beperkt zonder dat dit leidt tot uitval van werknemers, staat het kabinet open voor verdergaande aanpassingen. Bovendien is er ruimte geboden voor de sociale partners om met voorstellen te komen. De minister heeft aangegeven dat de sociale partners in overleg zijn over maatregelen die het draagvlak voor het stelsel van ziekte en arbeidsongeschiktheid verbeteren, en dat hij hen graag nog wat ruimte geeft voor dit overleg.   

Begin oktober verleden jaar heeft de Kamer de minister gevraagd met werkgevers en werknemers in gesprek te gaan om, binnen de budgettaire kaders, afspraken te maken rondom loondoorbetaling bij ziekte en WIA. Dat is gebeurd en heeft geleid tot een convenant waaronder MKB-Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland, het Verbond van Verzekeraars en minister Koolmees hun handtekening gezet hebben.”


AOW-leeftijd

“Het afbakenen van zware beroepen is erg lastig en het geeft het verkeerde signaal. D66 wil dat werkgevers en werknemers er samen voor zorgen dat mensen werkend de AOW-leeftijd kunnen halen. Dat betekent werken aan inzetbaarheid en op tijd nadenken over een mogelijke overstap naar een andere baan.” 


Zzp’ers

“De interpretatie van het ‘werken onder gezag’ is onlangs nog verduidelijkt. Het blijft in sommige gevallen lastig om te kunnen bepalen of bepaalde werkzaamheden nou wel of niet als zelfstandig kunnen worden benoemd. Juist daarom heeft het kabinet verbeteringen ten opzichte van de wet DBA aangekondigd. Zo wordt er gewerkt aan een webmodule waar aan de hand van een aantal duidelijke vragen een opdrachtgeversverklaring kan worden afgegeven. Dan weet de opdrachtgever meteen waar hij of zij aan toe is, en kan er zonder zorgen worden gewerkt.”